ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virtue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virtue*, -virtue-

virtue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virtue (n.) คุณงามความดี Syn. goodness Ops. badness, vice
virtue (n.) ความมีศีลธรรม Syn. merit, moral
virtue (n.) ความบริสุทธิ์ See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์ Syn. chastity
virtue (n.) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม Syn. admirable quality, vice, advantage
virtue (n.) กำลังวังชา Syn. effective force
virtues (n.) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์
English-Thai: HOPE Dictionary
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
English-Thai: Nontri Dictionary
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtueการทำดี [TU Subject Heading]
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยอาศัยอำนาจ (adv.) by virtue of
คุณธรรม (n.) virtue See also: merit, good, moral, moral principle, goodness Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
บุญ (n.) virtue See also: merit, good deeds, goodness Syn. บุญกุศล Ops. บาป
บุญกุศล (n.) virtue See also: merit, good deeds, goodness Ops. บาป
สิกขา (n.) virtue
คุณของพระธรรม (n.) virtue of dharma Syn. ธัมคุณ
ธรรมคุณ (n.) virtue of dharma Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม
ธัมคุณ (n.) virtue of dharma Syn. คุณของพระธรรม
พระพุทธคุณ (n.) virtues of the Buddha
ทศพิธราชธรรม (n.) virtues of the king
ทศบารมี (n.) ten virtues
นวารหาทิคุณ (n.) nine kinds of divine virtues
บารมี (n.) ten virtues Syn. ทศบารมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์!
That loss of virtue in a female is irretrievable.พวกเราจะได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์ว่า การสูญเสียคุณค่าความเป็นหญิงเป็นสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้
By virtue of the draw,ตามลำดับที่จับฉลากได้...
Or that virtue was not convenient at the time.แต่ข้าถูกสอนว่า แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง. หรือความดีเล็กๆน้อยๆ.
I'm ashamed to admit that growing up I pitied you and what I thought was your naive belief that our dreams could come true, simply by virtue of having them.ผมละอายใจที่จะยอมรับว่า ตลอดมาผมเวทนาแม่ และผมคิดว่าแม่อ่อนต่อโลก ที่เชื่อว่าความฝันจะเป็นจริงได้ โดยขอแค่ให้เรามีฝัน
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้
I was born rich, certainly, but I remain rich by virtue of exceptional conduct.ฉันเกิดมาร่ำรวยแต่ยังมั่งมีอยู่ได้ เพราะมีศีลธรรมอันดี
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว"
Vice leads to difficulty, virtue to reward. Bad characters come to bad ends.ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไงล่ะ
By virtue of the fact that it's inappropriate.โดยหลักความดีงามแล้ว นี่มันไม่เหมาะสม
I mean it coupled with, of course, his virtue that everybody spoke of and you know that he kept his word to his Dad, and then his subjects, his...เหตุผลก็คือเพราะเขา รักษาพรหมจรรย์ อย่างที่เขาเล่ากันมา แล้วคุณก็รู้ว่าเขาต้อง รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพระบิดา แล้วก็ประชาชนของเขา อาณาจักรของเขา

virtue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, 陀罗尼 / 陀羅尼] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil)
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, 出人头地 / 出人頭地] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, 师表 / 師表] paragon of virtue and learning; exemplary character
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, 劝善惩恶 / 勸善懲惡] to encourage virtue and punish evil (成语 saw)
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, 善有善报 / 善有善報] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4, 善有善报,恶有恶报 / 善有善報,惡有惡報] Virtue has its reward, evil its retribution
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, 道高一尺,魔高一丈] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil.
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, 功德] achievements and virtue
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, 孝道] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, 盛德] splendid virtue; majestic moral character; great kindness
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, 改恶向善 / 改惡向善] turn away from evil and follow virtue
美德[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, 美德] virtue
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 道德] virtue; morality; ethics; moral

virtue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一徳[いっとく, ittoku] (n) virtue
乾徳[けんとく, kentoku] (n) emperor's virtue
俊徳[しゅんとく, shuntoku] (n) great virtue
偉徳[いとく, itoku] (n) (obsc) outstanding virtue
士君子[しくんし, shikunshi] (n) gentleman; man of learning and virtue
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority
学徳[がくとく, gakutoku] (n) learning and virtue
役目柄[やくめがら, yakumegara] (n) by virtue of one's office; in the nature of one's duties
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue
薫化[くんか, kunka] (n,vs) influencing people by one's virtue
[けん, ken] (n,adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue
高徳[こうとく, koutoku] (n,adj-na) eminent virtue
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence)
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity)
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P)
効能(P);功能[こうのう(P);くのう(功能)(ok), kounou (P); kunou ( kou nou )(ok)] (n) effect; efficacy; virtue; benefit; (P)
君子[くんし, kunshi] (n) man of virtue; person of high rank; wise man; (P)
善徳[ぜんとく, zentoku] (n) virtues
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P)
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known
淑徳[しゅくとく, shukutoku] (n) womanly virtues; (P)
神徳[しんとく, shintoku] (n) divine virtues
篤行[とっこう, tokkou] (n) virtuous conduct; virtue; goodness
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim
貞操[ていそう, teisou] (n) chastity; virtue; fidelity
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty
貞節[ていせつ, teisetsu] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity

virtue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
อาศัยอำนาจ[X] (āsai amnāt) EN: by virtue of the power ; by virtue of the authority FR:
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
โดยอาศัยอำนาจ[X] (dōi āsai am) EN: by virtue of FR:
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้[X] (dūay amnāt ) EN: by virtue of an obligation FR:
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence FR:
คมในฝัก[adj.] (khomnaifak) EN: having latent qualities ; of hidden virtue ; with a lot of potential ; quietly brilliant ; modest in one’s ability FR:
คุณ[n.] (khun) EN: merit ; goodness ; virtue FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณากร[n.] (khunākøn) EN: source of goodness ; source of virtue FR:
คุณความดี[n.] (khun khwāmd) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณ-[pref.] (khunna-) EN: merit ; goodness ; virtue FR:
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณงามความดี[n. exp.] (khunngām kh) EN: good ; virtue ; righteousness FR:
ความดี[n.] (khwām dī) EN: goodness ; virtue ; merit FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[n. exp.] (khwām dī-ng) EN: goodness ; merit ; virtue FR:
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กุศล[n.] (kuson) EN: merit ; charity ; good deeds ; good action ; virtue ; wholesome action FR:
กุสล[n.] (kuson) EN: merit ; good action ; virtue FR:
นิจศีล[n.] (nitjasīn) EN: the Five Buddhist Precepts ; regular precepts ; uninterrupted observance of virtue ; the good conduct to be observed uninterruptedly FR:
สังฆานุสติ[n.] (sangkhānusa) EN: reflection on the virtue of the Sangha FR:
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress ; happiness FR:
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress FR:
สิกขา[n.] (sikkhā) EN: education ; virtue FR:
ศุภ[n.] (suppha) EN: virtue ; moral excellence FR: vertu [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธัมมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมการย์[n.] (thammakān) EN: righteousness ; cause of virtue FR:
ธรรมคุณ[n.] (thammakhun) EN: virtue of dharma ; quality of the Dhamma FR:
ทานบารมี[n.] (thānbāramī ) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบารมี[n.] (thānnabāram) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
เทวธรรม[n.] (thēwatham) EN: divine virtue ; god' s law FR:
ทศพิธราชธรรม [n. prop.] (thotsaphitr) EN: Ten Kingly Virtues ; the tenfold code of the king ; the tenfold virtue or duty of the king ; the ten royal virtues ; virtues of a ruler FR:
ห้องเรียนเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngrīen sa) EN: virtual classroom FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut s) EN: virtual library FR: bibliothèque virtuelle [f]

virtue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kardinaltugend {f}cardinal virtue
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity
Arbeit {f} [phys.] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virtue
Back to top