ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verification*, -verification-

verification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verification (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. attestation, affirmation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
English-Thai: HOPE Dictionary
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof
English-Thai: Nontri Dictionary
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
verificationการทวนสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just for verification through the credit card company.เพื่อเช็คให้ตรงกับบริษัทบัตรเครดิต
So Donald Lopez. We need verification from Van Nuys court.โดนัลด์ โลเปซ เราต้องการ การรับรองจากศาลแวน นายส์
Upon verification of your information, you will be transferred to a minimum security facility.เหนืออื่นใด ต้องมีการพิสูัจน์ ความถูกต้อง ข้อมูลคุณ และคุณจะถูกนำไปควบคุมตัว ในแดนที่เคร่งครัดน้อยที่สุด
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ
Sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว
No, I told you, under 18, and I want verification.ไม่ได้ ผมบอกคุณแล้วว่าต้องอายุต่ำกว่า 18 และผมต้องการหลักฐานด้วย
Connect to Central Command for launch verification.ติดต่อศูนย์บัญชาการเพื่อตรวจสอบรหัส
Moving closer for verification.กำลังเข้าใกล้เพื่อระบุเป้าหมาย
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต
No income verification.ไม่มีการตรวจสอบรายได้

verification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
核查制度[hé chá zhì dù, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 核查制度] verification regime
核证模型[hé zhèng mó xíng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 核证模型 / 核證模型] verification model
验证码[yàn zhèng mǎ, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄇㄚˇ, 验证码 / 驗證碼] verification code
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 检证 / 檢證] verification; inspection (loan word from modern Japanese)

verification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification
ベリカード[, berika-do] (n) (abbr) verification card
打けん検証;打鍵検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] (n) {comp} keystroke verification
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting)
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] (n) {comp} verification test
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book)
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety
検証[けんしょう, kenshou] (n,vs) verification; inspection; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test

verification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: verification FR:
การทวนสอบ[n. exp.] (kān thūan s) EN: verification FR: vérification [f]
การทวนสอบเครื่องมือวัด[n. exp.] (kān thūan s) EN: FR: vérification des appareils de mesure [f]
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection FR: vérification [f]
การตรวจเช็ค[n. exp.] (kān trūat c) EN: checking FR: vérification [f] ; contrôle [m]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsø) EN: audit ; inspection ; surveillance ; probe FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]

verification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV)
Abschlussbericht {m}final report; final verification
Abschlussprüfung {f}final verification
interdisziplinär; fächerübergreifend; fachübergreifend {adj} | interdisziplinäre Prüfunginterdisciplinary | interdisciplinary verification
Rechtschreibprüfung {f}spell verification
Prüfprozess {m}verification process
Prüfung {f} der Bücherverification of the accounts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verification
Back to top