ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volatize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volatize*, -volatize-

volatize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volatize (vi.) ระเหย See also: กลายเป็นไอน้ำ Syn. exhale, evaporate
volatize (vt.) ทำให้ระเหย See also: ทำให้กลายเป็นไอน้ำ Syn. exhale, evaporate
English-Thai: HOPE Dictionary
volatize(วอล'ละไทซ) vi. ระเหยเป็นไอ,กลายเป็นไอ. vt. ทำให้เป็นไอ,ทำให้กลายเป็นไอ., See also: volatilization n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volatize
Back to top