ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voiceful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voiceful*, -voiceful-

voiceful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voiceful (adj.) ซึ่งมีเสียงร้อง See also: มีเสียงพูด, เสียงก้อง
voiceful (adj.) ที่มีเสียงดัง See also: อึกทึก
voicefulness (n.) การมีเสียงดัง See also: การมีเสียงก้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voiceful
Back to top