ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbal*, -verbal-

verbal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbal (adj.) ที่ใช้คำพูด See also: ที่ประกอบด้วยคำพูด Syn. oral, vocal, vocalized, articulated Ops. unvoiced, unexpressed, unsaid
verbal attack (n.) สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม Syn. severe scolding
verbal diarrhoea (sl.) พูดพล่าม See also: พูดไม่หยุด
verbal noun (n.) คำนามที่มาจากคำกริยา See also: เช่น คำกริยาที่นำหน้าด้วย to (เช่น to dance) และการทำคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติม -ing (เช่น dancing)
verbal phrase (n.) ภาคแสดง Syn. verb
verbalism (n.) การใช้สำนวนโวหาร
verbalization (n.) การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด Syn. expression, utterance
verbalize (vt.) แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด Syn. articulate, speak, vocaliize Ops. silence
verbalize (vt.) เปลี่ยนให้เป็นคำกริยา See also: ผันให้เป็นคำกริยา Syn. verbify
verbalizer (n.) ผู้แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด See also: ผู้พูด
verbally (adv.) ทางคำพูด See also: โดยคำพูด Syn. lexically, orally, word for word, literally, spoken
English-Thai: HOPE Dictionary
verbal(เวอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับคำ,ประกอบด้วยคำเป็นคำพูด,ทีละคำ,เป็นวาจา,ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยคำกริยา.n. คำ,คำกริยา., See also: verbally adv., Syn. spoken,oral,stated ###A. written,formal
verbal noten. บันทึกความจำที่ไม่มีลายเซ็นกำกับ
verbal nounn. คำนามที่มาจากคำกริยา
verbalise(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express
verbalize(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express
English-Thai: Nontri Dictionary
verbal(adj) เกี่ยวกับคำกริยา,ตามตัวอักษร,เป็นวาจา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
verbal agreementข้อตกลงด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal noteสารบันทึกวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verbal contractสัญญาด้วยวาจา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวโจมตี (v.) attack verbally See also: assault, strike, verbally, criticize Syn. จวก, สับ
เกินดุล (v.) overbalance See also: outweigh Ops. ขาดดุล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My fenders don't really whip me into a verbal frenzy.รถไม่ได้ทำให้ฉันน่าสนใจ จนอยากคุยกับนาย
In an infinite verbal loop.ด้วยคำตอบที่ไม่รู้จบนะครับ
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์
I had no verbal or written instructions to that end.แต่ไม่มีใครแจ้งมา ผมไม่เห็นเอกสารอะไรเลย
It looks like he can't work his mojo just by twitching his nose. He's got to use verbal commands.ดูเหมือนว่า, เขาจะใช้พลังตามอำเภอใจไม่ได้นะ เขาต้องใช้คำพูดสั่ง
Taking this class has given him the ability to read verbal cues and body language.ลงเรียนคลาสนี้ทำให้เขาสามารถอ่าน คำพูด และภาษากายได้
My man says that real orders are verbal or in code on paper.คนของผมบอกว่าคำสั่งจริงๆ ถูกบันทึกเป็นรหัสไว้
A record kept of every verbal agreement, no matter how off the cuff or casual.แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการบันทึกทุกๆคำพูดเอาไว้ ไม่ว่าจะประชุมเป็นทางการ หรือเป็นกันเอง
I had to fill out a verbal profile, what turns me on, what turns me off.แค่กรอกประวัติปากเปล่า ชอบอะไรไม่ชอบอะไร
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน
The school board president issued a verbal warning to Karofsky, and that's where we stand.ประธานคณะกรรมการโรงเรียน จะออกคำเตือนทางวาจา ไปยังคารอฟสกี้และนั้นเป็นสิ่งที่ทางเราทำได้
Just a non-violent verbal reminder.แค่จะมาเตือนความจำด้วยวาจา

verbal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 唇枪舌剑 / 唇槍舌劍] fight a battle of words; cross verbal swords
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 动词结构 / 動詞結構] verbal construction (clause)
动量词[dòng liàng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 动量词 / 動量詞] verbal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to verbs
舌战[shé zhàn, ㄕㄜˊ ㄓㄢˋ, 舌战 / 舌戰] verbal sparring; duel of words
语言能力[yǔ yán néng lì, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 语言能力 / 語言能力] verbal ability
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people
口头[kǒu tóu, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ, 口头 / 口頭] oral; verbal

verbal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P)
使む;令む[しむ, shimu] (v5m,aux-v) (uk) (arch) (See しめる) to make happen (old causative verbal ending)
動名詞[どうめいし, doumeishi] (n) {ling} gerund; verbal noun
口上書;口上書き[こうじょうしょ(口上書);こうじょうがき, koujousho ( koujousho ); koujougaki] (n) verbal note (notes verbale); written statement
口相撲;口角力[くちずもう, kuchizumou] (n) (1) (See 腕相撲) war of words; verbal fisticuffs; (2) (sl) kissing
口述[こうじゅつ, koujutsu] (n,vs,adj-no) dictation; verbal statement; (P)
失言[しつげん, shitsugen] (n,vs) verbal gaffe; verbal slip; slip of the tongue; using improper words
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words)
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P)
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation
自己申告[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion
言い間違い[いいまちがい, iimachigai] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up
言い間違え[いいまちがえ, iimachigae] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up
言語行動[げんごこうどう, gengokoudou] (n) verbal behaviour; language behaviour
ノンバーバル[, nonba-baru] (n) non-verbal
ノンバーバルコミュニケーション[, nonba-barukomyunike-shon] (n) non-verbal communication
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely
言語化[げんごか, gengoka] (n,vs) verbalizing; putting into words

verbal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัจนะภาษา[n.] (awatjanaphā) EN: non verbal language FR:
ดวลฝีปาก[X] (dūan fīpāk) EN: have a war of words ; have a verbal duel FR:
ด้วยวาจา[adj.] (dūay wājā) EN: verbal ; oral FR: verbal
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
การ-[pref.] (kān- ; kan ) EN: [prefix used to nominalize verbs or verbal phrases] FR: [préfixe indiquant l'action de …, le fait de …]
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
พยานบอกเล่า[n.] (phayānbøkla) EN: oral evidence ; hearsay witness FR: témoignage verbal [m]
พินัยกรรมด้วยวาจา[n. exp.] (phinaikam d) EN: verbal testament ; muncupative will FR:
พลิกลิ้น[v. exp.] (phlik lin) EN: break one' s word ; go back on one's word ; do verbal flip-flops FR:
พูดจาทิ่มแทง[v. exp.] (phūtjā thim) EN: take a verbal poke at s.o. FR: envoyer des piques à qqn. ; lancer des piques à qqn.
สนับสนุนด้วยวาจา[v. exp.] (sanapsanun ) EN: give verbal support to FR:
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: response ; verbal reaction ; feedback FR:
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ทางคำพูด[adj.] (thāng kham ) EN: verbal FR:
ตกลงด้วยวาจา[n. exp.] (toklong dūa) EN: oral agreement ; verbal agreement FR:
ตกลงปากเปล่า[n. exp.] (toklong pāk) EN: oral agreement ; verbal agreement FR: accord verbal [m]
วจน-[pref.] (wajana-) EN: verbal FR: verbal
วจนสัญลักษณ์[n.] (wajanasanya) EN: verbal symbol FR:
วจีสุจริต[n.] (wajīsutjari) EN: good verbal conduct FR:
วจีทุจริต[n.] (wajīthutjar) EN: bad verbal conduct FR:
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth FR: verbalement ; de vive voix
โดนค่าปรับ[v. exp.] (dōn khāprap) EN: FR: être verbalisé
โดนปรับเงิน[v. exp.] (dōn prap ng) EN: be fined FR: être verbalisé
ด้วยวาจา[adv.] (dūay wājā) EN: verbally ; in words FR: verbalement
คำดูถูก[n. exp.] (kham dūthūk) EN: spoken insult FR: insulte verbale [f]
กล่าวโจมตี[v. exp.] (klāo jōmtī) EN: attack verbally ; sharply criticize FR: attaquer verbalement
เกินดุล[X] (koēn dun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus FR: surplus [m]
ปรับ[v.] (prap) EN: fine FR: verbaliser ; infliger une amende ; coller une amende (fam.)
ปรับโทษ[v.] (prapthōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine FR: verbaliser ; infliger une amende
สงครามปาก[n. exp.] (songkhrām p) EN: war of words FR: guerre des mots [f] ; joute verbale [f]
ถูกปรับ[v. exp.] (thūk prap) EN: be fined FR: être verbalisé ; être frappé d'une amende
วิปลาป[n.] (wippalāp) EN: FR: incohérence verbale [f] ; délire [m]
วิประลาป[n.] (wipralāp) EN: FR: incohérence verbale [f] ; délire [m]

verbal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrag {m} | mündlicher Vertragagreement | verbal agreement
verbal {adj} | verbaler | am verbalstenverbal | more verbal | most verbal
Verbalinjurie {f}verbal injury
Mundpropaganda {f}verbal propaganda
verbal {adv}verbally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbal
Back to top