ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violence*, -violence-

violence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violence (n.) ความรุนแรง Syn. rampage, tumult
violence (n.) การใช้กำลังทำลาย See also: การทำลาย Syn. force, savagery
violence (n.) ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด) Syn. ferver
English-Thai: HOPE Dictionary
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
violence(n) ความรุนแรง,การล่วงละเมิด,การหักโหม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
violenceความรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violenceความรุนแรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรุนแรง (n.) violence
ความไม่เบียดเบียน (n.) nonviolence See also: non-oppression, harmlessness Syn. อหึงสา
อหิงสา (n.) nonviolence See also: non-oppression, harmlessness Syn. อหึงสา, ความไม่เบียดเบียน
อหึงสา (n.) nonviolence See also: non-oppression, harmlessness Syn. ความไม่เบียดเบียน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ...
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
The question was intended to discover if there was any violence on their side.ผมหมายถึงมีการใช้กำลังจากฝ่ายนั้นมั้ย
... random acts of violence committed by people in a trance.'เคลื่อนไหวสะเปสะปะ มีอาการเหมือนถูกสะกดจิต'
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง'
Riots and violence are not the answer to nothing.การจลาจล กับ การนองเลือด ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่าง.
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน
It is why we are a peaceful people who reject violence on principle.เราจึงอยู่อย่างสันติ ปฏิเสธความรุนแรงทุกประการ
"is violence in movies and sex on TVมีแต่ความรุนแรงในหนังและเซ็กส์ในทีวี
You know, it's too much about violence, and I don't want violence in my life.มันมีความรุนแรงมากไป ฉันไม่ต้องการความรุนแรงในชีวิต
Okay, you have to say that I still support the recent decision in the wake of all the violence we've experienced to ban any games with ninjas or guns.โอเค ฉันแค่อยากจะบอกว่า ฉันยังสนับสนุนการตัดสินใจล่าสุด ในการใช้ความรุนแรงทั้งหลายดังที่เราได้สัมผัสมา
What about the outbreak of violence since the shooting down of the president's plane?แล้วเกี่ยวกับการหยุดยั้งความรุนแรงละ ? ตั้งแต่ประธานาธิบดีถูกยิงเครื่องบินตก

violence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 比亚 / 比亞] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence
家庭暴力[jiā tíng bào lì, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, 家庭暴力] domestic violence
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer
暴力[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, 暴力] violence; (use) force; violent

violence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
ゲバルト[, gebaruto] (n) (political) violence (ger
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence
バイオレンス[, baiorensu] (n) violence
家庭内暴力[かていないぼうりょく, kateinaibouryoku] (n) household violence; domestic violence
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
水晶の夜[すいしょうのよる, suishounoyoru] (n) Kristallnacht (night of concerted violence against Jews in Germany and Austria from November 9-10, 1938)
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.)
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone)
暴力[ぼうりょく, bouryoku] (n) violence; mayhem; (P)
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P)
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P)
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence)
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: ความรุนแรง English: violence

violence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
ความรุนแรง[n.] (khwām runra) EN: violence ; force FR: violence [f] ; dureté [f] ; intensité [f] ; sévérité [f] ; rigueur [f]
ความรุนแรงภายในครอบครัว ; ความรุนแรงในครอบครัว[n. exp.] (khwām runra) EN: domestic abuse ; domestic violence FR: violences conjugales [fpl]
ความรุนแรงทางการเมือง[n. exp.] (khwām runra) EN: FR: violence politique [f]
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat
กระทำประทุษร้ายต่อ[v. exp.] (kratham pra) EN: commit an act of violence against FR:
มิคสัญญี[n.] (mikkhasanyī) EN: violence and turmoil ; calamity ; doomsday FR:
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim of domestic violence FR: victimesde violences conjugales [f]
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
อย่างรุนแรง[adv.] (yāng runraē) EN: severely FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté
อหึงสา[n.] (aheungsā) EN: nonviolence FR: non-violence [f]
อหิงสา[n.] (ahingsā) EN: nonviolence FR: non-violence [f]
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:
ความไม่รุนแรง[n. exp.] (khwām mai r) EN: nonviolence ; non-violence FR: non-violence [f]

violence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Gewaltverherrlichung {f}glorification of violence
Massenausschreitungen {pl}mob violence
Gewaltverherrlichung {f} in den Medienoverexposure of violence in the media

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violence
Back to top