ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vertigo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vertigo*, -vertigo-

vertigo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vertigo (n.) อาการเวียนศีรษะ See also: อาการหัวหมุนทำให้ทรงตัวลำบาก Syn. dizziness, giddiness, light-headedness Ops. steadiness
English-Thai: HOPE Dictionary
vertigo(เวอ'ทิโก) n. อาการวิงเวียนศรีษะ,ความรู้สึกวิงเวียนที่ทำให้การทรงตัวลำบาก pl. vertigoes,vertigoes
English-Thai: Nontri Dictionary
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vertigoอาการรู้สึกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vertigoเวียนศีรษะ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gotta see the show 'cause then you'll know the vertigo is gonna grow!Gotta see the show 'cause then you'll know the vertigo is gonna grow! !
I don't think my vertigo is helping here.ผมไม่คิดว่าอาการปวดหัวของผมตอนนี้จะช่วยอะไรที่นี่ได้
* I want your Psycho Your Vertigo shtick *# ต้องการความบ้า แท่งของเธอ #
People hardly ever experience vertigo while sky diving, so just keep your wits about you.บางคนก็มีอาการวิงเวียนศีรษะ ตอนโดดร่ม ตั้งสมาธิให้ดีๆครับ
My vertigo is acting up.ฉันเริ่มปวดหัวอีกแล้ว
Took down three Vertigo pushers tonight, Diggle.ตามล่า 3 คนที่ขายเวอร์ติโก้ ดิ๊กเกิล
♪ Arrow 1x12 ♪ Vertigo Original Air Date on January 30, 2013โ™ช Arrow 1x12 โ™ช Vertigo Original Air Date on January 30, 2013
The solvent used in the Vertigo sample was run off water originated within a ten block radius of where East Glades meets the bay.ตัวสารละลายที่ใช้ในเวอร์ติโก้ ก็ออกจากน้ำภายในรัศมีสิบบล็อก จากอ่าววอีวเกลดส์
I've never seen anyone OD on this much Vertigo and live.ดิฉันไม่เคยเจอใครที่ ได้รับเวอร์ติโก้มากขนาดนี้แล้วยังรอดชีวิตได้
He took down an arsonist and armored car thieves, and just last week, he busted the Vertigo drug ring when we couldn't.เขาจัดการคนวางเพลิง และพวกขโมยรถหุ้มเกราะ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา\ เขาจับยาเวอร์ติโก้ได้ แต่เราทำไม่ได้
I mean, I didn't know it was Vertigo for sure, but I definitely knew it wasn't something that could cure a hangover.หมายถึงว่า ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเวอร์ติโก้แน่ๆหรือเปล่า แต่ที่ฉันมั่นใจคือมันไม่ได้รักษาอาการเมาค้าง
She got hooked on Vertigo last year.เธอติดเวอร์ติโก้เมื่อปีที่ผ่านมา

vertigo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳源性[ěr yuán xìng, ㄦˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 耳源性] aural vertigo
周围性眩晕[zhōu wéi xìng xuàn yùn, ㄓㄡ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣˋ, 周围性眩晕 / 周圍性眩暈] peripheral vertigo
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

vertigo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーティゴ[, ba-teigo] (n) vertigo
空間識失調[くうかんしきしっちょう, kuukanshikishicchou] (n) loss of equilibrium; vertigo
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo
暈倒病[うんとうびょう, untoubyou] (n) vertigo; staggers
目眩(P);眩暈;目まい;目眩い(io)[めまい(P);げんうん(眩暈), memai (P); gen'un ( gen'un )] (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P)

vertigo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคเวียนศีรษะ[n. exp.] (rōk wīen sī) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]
เวียนศีรษะ[X] (wīen sīsa) EN: vertigo ; dizziness FR:
เวียนศีรษะบ้านหมุน[X] (wīen sīsa b) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vertigo
Back to top