ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visibly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visibly*, -visibly-

visibly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visibly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างเห็นได้ชัด Syn. obviously, clearly, noticeably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าสลอน (adv.) visibly See also: apparently, obviously
ลงตัว (adv.) divisibly See also: without a remainder Syn. พอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They said he was so angry that the vein in his forehead was visibly throbbing. Apparently, dog shows are this guy's whole life.พวกเขาบอกว่าเขาโกรธมากๆ เห็นได้ชัดว่า สุนัขนี่เป็น ทุกอย่างในชีวิตของผู้ชายคนนี้เลย
Yeah, that's healing, visibly.ใช่ แผลกำลังสมาน เห็นชัดเลย
Our messages travel invisibly at the speed of light.ข้อความของเราเดินทางลูกหู ลูกตาที่ความเร็วของแสง
Well, at least not visibly.อย่างน้อยก็ไม่ทำอย่างโจ่งแจ้ง

visibly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant

visibly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลงตัว[adv.] (longtūa) EN: divisibly ; without a remainder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visibly
Back to top