ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visage*, -visage-

visage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visage (n.) ใบหน้า Syn. face
visage (n.) สิ่งที่ปรากฎให้เห็น See also: ลักษณะ Syn. appearance
English-Thai: HOPE Dictionary
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect
English-Thai: Nontri Dictionary
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what visage are you in now,huh?แล้วหน้าที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ล่ะหา?
What visage are you in now, huh?แล้วหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะ
She merely wanted to borrow the visage of Diana.หล่อนเพียงต้องการยืมหน้ากากไดอาน่า
Let me guess-- dark, curly hair with the pale visage of someone who doesn't get out much.ให้ผมเดา - - ผมสีเข้ม หยักโศก
A paid appointment, showing my unfortunate visage to Fae nobles... at dinner parties and tableau balls.ฉันเคยอยู่บนดินนะ ไม่ค่อยมี.. รายได้
War is coming to Greece... in the visage of a monster army over a million strong.สงครามมากรีซ... ...ในหน้ากากของกองทัพมอนสเตอร์ กว่าล้านที่แข็งแกร่ง.
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป
Can perceive my true visage.ถึงจะสามารถมองเห็นผมได้
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้
Always a pleasure to lay one's eyes on your sunny visage.เป็นเกียรติเสมอที่ได้เห็นใบอันร่าเริงของคุณ
It was like gazing at your lovely visage, Victoria... the most elegant blend of fact and fiction.มันเหมือนกับการจ้องมอง ใบหน้าที่น่ารักของคุณ วิคตอเรีย... ส่วนผสมที่งดงามที่สุดระหว่าง เรื่องจริงกับเรื่องแต่ง

visage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 怪相] grotesque visage; grimace

visage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P)
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity

visage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage FR: visage [m]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame FR: tourner le visage ; détourner la tête
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage FR: face [f] ; visage [m]
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้าข้าวตัง[n.] (nākhāotang) EN: FR: visage variolé [m]
หน้ากล[n. exp.] (nā klom) EN: FR: visage arrondi [m] ; bouille ronde [f]
หน้ามอด[n.] (nāmøt) EN: FR: visage variolé [m]
หน้าเผือด[n.] (nāpheūat) EN: FR: visage blême [m]
หน้าเผือดสี[n.] (nāpheūatsī) EN: FR: visage blême [m]
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f] ; visage [m] ; look [f] ; cachet [m]
หน้าตาย[n.] (nātāi) EN: straight face ; indifferent look FR: visage impassible [m]
พักตร์[n.] (phak) EN: face ; visage FR: visage [m]
ผิวหน้า[n. exp.] (phiu nā) EN: FR: peau du visage [m]
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nāt) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face FR: apparence [f] ; expression [f]
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage ; facial expression FR: expression [f] ; mimique [f] ; faciès [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face FR: tourner le visage
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jǿngdū nā) EN: FR: dévisager
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lān) EN: wash one's face FR: se laver le visage
เปลี่ยนโฉม [v. exp.] (plīen chōm) EN: FR: changer de visage
ตะบันหน้า[v. exp.] (taban nā) EN: give a punch in the nose ; box FR: frapper au visage
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide FR: envisager ; avoir l'intention de ; former le projet de
ทาแป้ง[v. exp.] (thā paēng) EN: powder one's face ; put on powder FR: poudrer le visage
วางแผน[v.] (wāngphaēn) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme FR: projeter ; préparer ; planifier ; envisager
วางแผนการ[v.] (wāngphaēnkā) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme FR: projeter ; préparer ; planifier ; envisager
วาดภาพ[v. exp.] (wāt phāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage FR: représenter ; figurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visage
Back to top