ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocalness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocalness*, -vocalness-

vocalness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocalness (n.) การทำให้มีเสียง See also: การเปล่งเสียง

vocalness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweideutigkeit {f}equivocalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocalness
Back to top