ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicennial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicennial*, -vicennial-

vicennial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicennial (adj.) ที่เกิดขึ้นทุก 20 ปี
vicennial (adj.) ที่มีอายุ 20 ปี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicennial
Back to top