ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valueless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valueless*, -valueless-

valueless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valueless (adj.) ไม่ดี See also: ไม่มีประโยชน์, ไร้ค่า Syn. worthless Ops. useful
valueless (adj.) ซึ่งไร้ค่า See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า Syn. useless Ops. useful, valuable
English-Thai: HOPE Dictionary
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

valueless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless

valueless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไม่มีค่า[adj.] (mai mī khā) EN: valueless ; without value FR: sans valeur
หมดราคา[adj.] (mot rākhā) EN: worthless ; valueless FR:
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value FR: futile ; sans valeur

valueless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wertlos {adj} | wertloser | am wertlosestenvalueless | more valueless | most valueless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valueless
Back to top