ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicarial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicarial*, -vicarial-

vicarial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicarial (adj.) เกี่ยวกับพระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน See also: ซึ่งเป็นพระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicarial
Back to top