ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vouch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vouch*, -vouch-

vouch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vouch (vi.) รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ See also: รับประกัน Syn. warrant
vouch for (phrv.) ยืนยัน See also: รับรอง, ค้ำประกัน
voucher (n.) ใบสำคัญจ่าย See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ
voucher (n.) หนังสือรับรอง See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง Syn. credentials, proof
voucher (n.) ผู้รับรอง See also: ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน Syn. guarantor
voucher (vt.) เตรียมใบรับรองให้ See also: เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
voucher (vt.) รับประกัน See also: ค้ำประกัน Syn. guarantee
vouchsafe (vt.) ยินยอมให้ Syn. grant, concede, accord
vouchsafement (n.) การอนุญาต See also: การยินยอม Syn. grant
English-Thai: HOPE Dictionary
vouch(เวาชฺ) vi.,vt.,n. (การ) รับรอง,รับประกัน,ค้ำประกัน,ประกัน,เป็นพยาน,สนับสนุน,ยืนยัน., Syn. support,guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้
English-Thai: Nontri Dictionary
vouch(vi) รับประกัน,ยืนยัน,สนับสนุน,รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vouchเรียก, เรียกมาเป็นพยาน, เรียกมาให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voucher specimenตัวแทนตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voucherใบสำคัญ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสั่งจ่าย (n.) voucher See also: payment voucher, cheque, draft
ใบสั่งจ่าย (n.) voucher See also: payment voucher, cheque, draft Syn. คำสั่งจ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, that was a mistake. I can vouch for her.ฉันสามารถรับรองสำหรับเธอ เรา สนิทกันมาก
You personally vouch for this guy?โดยส่วนตัวแล้วคุณรับรองชายคนนี้ได้หรือ?
You have anybody that can vouch for your whereabouts on the night of the 23rd and 27th?เราไม่เคยคุยกัน แต่ก็เคยเจอครับ คุณคิดว่าผู้ตายถูกฆาตกรรม เพราะมีสัมพันธ์กับแวมไพร์รึเปล่า
I don't need your punk ass to vouch for me.ฉันไม่จำเป็นต้องให้ไอ้เด็กเมื่อวานซืน รับประกันฉันว่ะ
Can anyone vouch for that?Yeah, well, he could have snuck out the back
And all these men will vouch for me. I'm a saved man.คนในนี้ยืนยันให้ได้ ฉันไถ่บาป
Relax, boys. I can vouch for Dr. Jones.ใจเย็นๆ ฉันสามารถรับประกันให้ดอกเตอร์โจนส์
I can only vouch for your safety if you stayed out of the forest.ฉันรับรองความปลอดภัยให้เธอได้ ถ้าเธอยังอยู่นอกป่า
And I can personally vouch for what they're telling you.และฉันขอยืนยันในสิ่งที่พวกเขาพูด
I can vouch for her; shs the best there is.ผมรับรองว่าเธอดีที่สุดที่นี่
A character witness to vouch For how fantastic you are,เอ่อ ผมจะเป็นคนนั้นเอง
Can anybody vouch for your whereabouts the last 24 hours?ใน 24 ชม.มีใครอ้างอิง ที่อยู่ของคุณได้บ้าง?

vouch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
担保[dān bǎo, ㄉㄢ ㄅㄠˇ, 担保 / 擔保] guarantee; vouch for
票券[piào quàn, ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˋ, 票券] a voucher; a share (certificate)

vouch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher
バウチャー[, baucha-] (n) voucher
バウチャーシステム[, baucha-shisutemu] (n) voucher system
予約券[よやくけん, yoyakuken] (n) reservation slip; reservation voucher
伝票[でんぴょう, denpyou] (n) chit; sales slip; voucher; (P)
旅行券[りょこうけん, ryokouken] (n) travel voucher; travel coupon; (P)
裏打ち[うらうち, urauchi] (n,vs) (1) lining; backing; (2) vouching for
証憑[しょうひょう, shouhyou] (n) documented evidence (contract, voucher, etc.)
証票[しょうひょう, shouhyou] (n) certificate; voucher; chit
起票[きひょう, kihyou] (n,vs) issue of a voucher
領収[りょうしゅう, ryoushuu] (n,vs) receipt; voucher; (P)

vouch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan ) EN: vouch for ; stand surety for FR:
ประกัน[v.] (prakan) EN: bail out ; release on bail ; vouch for ; go bail for ; put up bail ; stand surety for FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบสำคัญจ่าย[n. exp.] (baisamkhan ) EN: voucher FR:
ใบสำคัญรายวันทั่วไป[n. exp.] (baisamkhan ) EN: journal voucher FR:
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order FR: reçu [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment FR:
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher FR: coupon [m] ; ticket [m] ; bon [m] ; billet [m]
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย[n. exp.] (thabīen bai) EN: voucher register FR:

vouch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhaltungsbeleg {m}accounting voucher
Anlagenbeleg {m}asset voucher
Dividendenbeleg {m}dividend voucher
Gutschein {m}voucher
Prioritätsbeleg {m}priority voucher; priority document
Überweisungsbeleg {m}transfer voucher
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vouch
Back to top