ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vault

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vault*, -vault-

vault ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vault (n.) หลังคาโค้ง See also: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
vault (vt.) สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง See also: ทำให้เป็นหลังคาโค้ง
vault (vt.) กระโดดโดยเอามือยันพื้น See also: เขย่ง, หกคะเมน, กระโดดข้าม Syn. jump, leap, spring
vault (n.) การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง See also: การกระโดดค้ำถ่อ Syn. hop, jump, leap, spring
vault into (phrv.) กระโดดขึ้นขี่ม้า
vault over (phrv.) กระโดดข้ามโดยเอามือยัน
vaulting (n.) การทำเป็นหลังคาโค้ง See also: การทำเป็นเพดานโค้ง
vaulting horse (n.) อุปกรณ์ม้าขวางในกีฬายิมนาสติก See also: ม้าขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
vault 1(วอลทฺ) n. หลังคาโค้ง,ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง,ห้องใต้ดิน,อุโมงค์,ห้องใต้ถุน,ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า,ห้องสุสาน,สิ่งที่คล้ายหลังคาโค้ง. vt. สร้างหรือมุงด้วยหลังคาโค้ง,ทำให้เป็นหลังคาโค้ง. vi. โค้งเป็นรูปหลังคาโค้ง., See also: vault
vault 2(วอลทฺ) vi. กระโดด,กระโดดโดยเอามือยัน,กระโดดค้ำถ่อ,เขย่ง,หกคะเมน. vt. กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดค้ำถ่อ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง., See also: vaulter n., Syn. spring,leap,hurdle
English-Thai: Nontri Dictionary
vault(n) ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,ป่าช้า,เพดานรูปโค้ง,อุโมงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vaultยอดโค้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's about You-Know-What in vault you-know-which.เกี่ยวกับ ที่คุณรู้ ในตู้ ที่คุณรู้
The vault in question, number 713, had been emptied earlier that same day."ตู้นิรภัยหมายเลย 713 ในวันนั้นว่างเปล่า
That's the vault Hagrid and I went to.นั่นคือตู้ที่แฮกริดกับฉันเข้าไป
They just go right for the vault with 12 million in diamonds in it.พวกมันไม่เอาเพชรถูก ๆ มันมุ่งไปที่ 12 ล้านเหรียญ
Because if touched, the vault will seal itself off;เพราะแตะปุ๊บ ห้องนิรภัยจะถูกปิดตายทันที
All right, the microchip is stored inside a vault in Von Hayes' mansion.เอาละ ไมโครชิพ ถูกเก็บไว้ในห้องลับ ในที่พักของ วอน เฮย์
Seems like the trains have been... setting off the trembler alarms in the vault and they've had to turn them off.ดูเหมือนว่า ขบวนรถไฟทำให้.. สัญญาณเตือนภัยสั่นสะเทือนทำงานอยู่เรื่อย และพวกเขาก็ต้องปิดมันทั้งหมด
It'll put us in the vault quicker.มันจะทำให้เราไปห้องนิรภัยได้เร็วขึ้น
We're gonna move into the vault after we take a break.เราจะเข้าไปในห้องนิรภัย หลังจากที่เราพักก่อน
Well, because some thieves broke into the bank vault and robbed it.ก็เพราะว่ามีพวกโจรเข้าไป ในห้องนิรภัยแล้วปล้นมันไป
The vault has a time lock, pressure mounts, steel plates...- ประตูไม่ได้ถูกเปิดด้วยซ้ำ - เปิดประตูซิ
Whoever robbed your vault has been in it before.ผมขอชื่อพวกเขาและเทปวงจรปิด...

vault ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱墩[gǒng dūn, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ, 拱墩] pillar of a vault
拱柱[gǒng zhù, ㄍㄨㄥˇ ㄓㄨˋ, 拱柱] pillar of a vault
撑杆跳[chēng gān tiào, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ, 撑杆跳 / 撐桿跳] pole-vaulting
撑杆跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 撑杆跳高 / 撐桿跳高] pole-vaulting
撑竿跳[chēng gān tiào, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ, 撑竿跳 / 撐竿跳] pole-vaulting; also written 撐桿跳|撑杆跳
撑竿跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 撑竿跳高 / 撐竿跳高] pole-vaulting; also written 撐桿跳高|撑杆跳高
跳马[tiào mǎ, ㄊㄧㄠˋ ㄇㄚˇ, 跳马 / 跳馬] vaulting horse (gymnastics)
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 木马 / 木馬] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics)

vault ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴォールト[, vo-ruto] (n) vault
ボールト[, bo-ruto] (n) vault
リブボールト[, ribubo-ruto] (n) rib vault
円蓋[えんがい, engai] (n) cupola; dome; vault
棒高跳び[ぼうたかとび, boutakatobi] (n) pole vault (jump)
穹窿[きゅうりゅう, kyuuryuu] (n) (1) vault (a poetic term for clear skies); (2) dome
丸屋根[まるやね, maruyane] (n) dome; vaulted roof; cupola
便壺[べんつぼ;べんこ, bentsubo ; benko] (n) (See 汲み取り便所,壷・つぼ・1,便槽) night-soil vault; clay pot used to collect feces in an outhouse
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
跳ね馬[はねうま, haneuma] (n) vaulting horse
跳箱;跳び箱;飛び箱[とびばこ, tobibako] (n) vaulting horse (box)
跳馬[ちょうば, chouba] (n) long horse (for vaulting)
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P)

vault ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้ำถ่อ[X] (kham thø) EN: pole vault FR:
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault FR: saut à la perche [m]
อุโมงค์ ; อุมงค์[n.] (umōng ; umo) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation FR: tunnel [m] ; souterrain [m]

vault ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellergewölbe {n}basement vault
Familiengruft {f}family vault
Kreuzrippengewölbe {n} [arch.]ribbed vault
Stabhochsprung {m} [sport]pole vault; pole-jumping
Netzgewölbe {n}reticulated vaulting
Springer {m}jumper; diver; vaulter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vault
Back to top