ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vexation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vexation*, -vexation-

vexation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vexation (n.) ความหงุดหงิด See also: ความรำคาญใจ Syn. annoyance, displeasure
English-Thai: HOPE Dictionary
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin,trouble
English-Thai: Nontri Dictionary
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.

vexation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery

vexation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
煩い[わずらい, wazurai] (n) worry; agony; vexation
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P)
悔し涙;悔やし涙[くやしなみだ, kuyashinamida] (n) vexation; chagrin

vexation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vexation
Back to top