ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vet*, -vet-

vet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vet (n.) สัตวแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. veterinarian
vet (abbr.) ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran) Syn. veteran
vet (vt.) ตรวจสอบ See also: คัดเลือก, กรองข่าว, กรอง Syn. examine, screen
vet (vt.) ตรวจโรคสัตว์ See also: รักษาสัตว์
vetch (n.) พืชตระกูลถั่วใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ Syn. plant of pea family
vetchling (n.) พืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
veteran (adj.) ซึ่งมีประสบการณ์ See also: ซี่งมีความรู้ Syn. experienced, practiced
veteran (n.) ผู้มีประสบการณ์ See also: ผู้ทรงภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ Syn. old hand, past master Ops. amateur, beginner, novice
veteran (n.) ทหารผ่านศึก
Veterans Day (n.) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี Syn. Armistice Day
veterinarian (n.) สัตวแพทย์ Syn. veterinary surgeon, vet
veterinary (adj.) เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์
veterinary (n.) สัตวแพทย์
veterinary surgeon (n.) สัตวแพทย์ Syn. vet
veto (n.) อำนาจในการยับยั้ง
veto (n.) การใช้อำนาจยับยั้ง See also: การยับยั้ง, การห้าม Syn. embargo, boycott, prohibition
veto (vt.) ห้าม See also: ขัดขวาง, ยับยั้ง Syn. ban, forbid, prohibit
veto (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย Syn. refuse, reject
English-Thai: HOPE Dictionary
vet 1(เวท) n. สัตวแพทย์. vt. ตรวจโรค (สัตว์) หรือรักษาโรค (สัตว์), Syn. veterinarian
vet 2(เวท) n.,adj. =veteran
vet.abbr. veteran,veterinarian,veterinary
vetch(เวทชฺ) n. พืชเถามีฝักสกุล Vicia,พืชจำพวก Lathyrus sativus, เมล็ดหรือผลของพืชดังกล่าว, See also: vetchlike adj.
vetchling(เวทชฺ'ลิง) n. พืชมีฝักสกุลLathyrus
veteran(เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์,ผ่านศึกมาแล้ว,เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว, Syn. ex-serviceman
veterinarian(เวทเทอระแน'เรียน) n. สัตวแพทย์
veterinary(เวท'เทอระเนอรี,วี'ทระเนอรี) n. สัตวแพทย์. adj. เกี่ยวกับสัตวแพทย์ศาสตร์
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
English-Thai: Nontri Dictionary
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง
veterinarian(n) สัตวแพทย์
veterinary(adj) เกี่ยวกับสัตวแพทย์,เกี่ยวกับโรคของสัตว์
veto(n) สิทธิยับยั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinarianสัตวแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinary medicine; theriatricsสัตวแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]
Veterinariansสัตวแพทย์ [TU Subject Heading]
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
veto, impose a vetoยับยั้ง ใช้สิทธิยับยั้ง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เวตาล (n.) vetala See also: vampire, kind of spirits or ghosts dwelling in cemetery
ตัวเก๋า (adj.) veteran See also: experienced, seasoned Syn. รุ่นเก๋า
ทหารผ่านศึก (n.) veteran
สัตวแพทย์ (n.) veterinarian
น.สพ. (n.) veterinary medicine Syn. นายสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์ (n.) veterinary medicine
สัตวแพทย์ศาสตร์ (n.) veterinary medicine
vet (abbr.) ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran) Syn. veteran
กระเห็น (n.) palm civet Syn. มูสัง
กำมะหยี่ (n.) velvet Syn. ผ้ากำมะหยี่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (n.) Faculty of Veterinary Science
งก (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ Ops. เสียสละ
งอมแงม (adv.) inveterately See also: habitually, confirmingly, chronically Syn. ติดเป็นนิสัย
ชะมดเช็ด (n.) civet See also: moschiferus
ชะมดเชียง (n.) civet See also: moschiferus Syn. ชะมดเช็ด
ต้นหยี (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นเขลง
ต้นเขลง (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นหยี
ทาบกัน (v.) dovetail See also: splice, join, mesh, engage Syn. แนบชิดกัน, ประสาน, ยึด, ติด
ประกบ (v.) dovetail See also: splice, join, mesh, engage Syn. แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด
ผ้ากำมะหยี่ (n.) velvet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday we received a call from a vet who had a dog brought in with an unknown disease.เมื่อวานนี้ สัตว์แพทย์โทรหาเรา มีคนเอาสุนัขไปรักษา\ ซึ่งยังไม่ทราบว่าติดเชื้ออะไร
I didn't completely vet before,ที่ไม่รู้จักมาก่อนเลย
I've always had that. The vet checked it out.ผมมีปานนั่นแต่เกิดแหละ สัตวแพทย์ดูให้แล้ว
The vet really seemed on top of it.หมอเค้าช่่วยไว้ได้ทัน
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI
So you vet them out by seeing if they have their personal details on the top of their head?คน ๆ นั้นจะเป็นอันตรายมั้ย หรือฉันตัดสินใจ เสี่ยงเกินไปหรือเปล่า คุณตรวจสอบพวกเขา
Yes, but we want to vet him before we announce it in the press.ก็พ่ออยู่ในรายชื่อ อย่าตื่นเต้นไป เขาต้องถูกตรวจสอบ
I'm sure you'll understand why it's necessary to vet your financials.คุณเข้าใจว่าจำ้เป็นที่จะต้องตรวจสอบการเงินของคุณ
They got the best vet program in the country.ที่นั่น มีวิชาเพื่อสัตวแพทที่ดีที่สุดในประเทศ
I personally vet every individual who works for me.ฉันคัดเลือกด้วยตัวเองทุกราย ใครที่ต้องมาทำงานใหฉัน
You won't be the first screwed up vet this place has hired.คุณไม่ได้เป็นทหารผ่านศึก ผู้สูญเสียคนแรกหรอก ที่ทำงานนี้เคยจ้าง
The vet says she has to be in a smoke-free environment until she regenerates lung tissue.หมอบอกว่ามันต้อง อยู่ในที่ที่ปลอดควันบุหรี่... ...จนกว่าเนื้อเยื่อปอดจะงอกใหม่ ฉันจะว่าไงได้

vet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, 狸猫 / 狸貓] a civet (arboreal cat); a palm civet
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
行家[háng jiā, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 行家] connoisseur; expert; veteran
[yì, ㄧˋ, 亄] covetous; greedy
[jì, ㄐㄧˋ, 觊 / 覬] covet; long for
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, 紫石英号 / 紫石英號] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
使固定[shǐ gù dìng, ㄕˇ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 使固定] rivet; make firm
[mǎo, ㄇㄠˇ, 铆 / 鉚] riveting
铆工[mǎo gōng, ㄇㄠˇ ㄍㄨㄥ, 铆工 / 鉚工] riveter; worker with rivets
铆接[mǎo jiē, ㄇㄠˇ ㄐㄧㄝ, 铆接 / 鉚接] riveted joint
铆钉[mǎo dīng, ㄇㄠˇ ㄉㄧㄥ, 铆钉 / 鉚釘] rivet
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 冏] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 绒 / 絨] velvet; woolen
丝绒[sī róng, ㄙ ㄖㄨㄥˊ, 丝绒 / 絲絨] velvet
否决[fǒu jué, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ, 否决 / 否決] veto
否决权[fǒu jué quán, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, 否决权 / 否決權] veto power
宿将[sù jiàng, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 宿将 / 宿將] veteran general
兽医[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 兽医 / 獸醫] veterinary
兽医学[shòu yī xué, ㄕㄡˋ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, 兽医学 / 獸醫學] veterinary science
老兵[lǎo bīng, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄥ, 老兵] veteran
老资格[lǎo zī ge, ㄌㄠˇ ㄗ ㄍㄜ˙, 老资格 / 老資格] veteran
退伍军人[tuì wǔ jūn rén, ㄊㄨㄟˋ ˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 退伍军人 / 退伍軍人] veteran
退伍军人节[tuì wǔ jūn rén jié, ㄊㄨㄟˋ ˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 退伍军人节 / 退伍軍人節] Veteran's Day

vet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットのベテランユーザ[, inta-netto no beteranyu-za] (n) {comp} Internet veteran
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish
カコミスル[, kakomisuru] (n) cacomistle (Bassariscus astutus); ring-tailed cat; ringtail; civet
キヘリキンチャクダイ[, kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma)
コールタン[, ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen
コール天[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy
コルベット[, korubetto] (n) corvette
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops)
シフォンベルベット[, shifonberubetto] (n) chiffon velvet
シベトン[, shibeton] (n) civetone
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
ヘルベチア[, herubechia] (n) Switzerland (Helvetia)
ベルベット[, berubetto] (n) velvet
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
事前審査[じぜんしんさ, jizenshinsa] (n) advance screening; prior inspection; preliminary review; pre-vetting
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
切り組む[きりくむ, kirikumu] (v5m,vt) to piece together; to mortise; to miter; to dovetail
別珍[べっちん, becchin] (n) velveteen
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand
古株[ふるかぶ, furukabu] (n) old-timer; veteran; senior
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox
古豪[こごう, kogou] (n) veteran; old-timer; man of experience
叩き上げ;たたき上げ[たたきあげ, tatakiage] (n) (1) working one's way up; (n,adj-no) (2) self-made person; veteran
在郷軍人会[ざいごうぐんじんかい, zaigougunjinkai] (n) association of veterans; the American Legion
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete)
天鵞絨(ateji);天鵝絨(ateji)[びろうど;てんがじゅう;ビロード, biroudo ; tengajuu ; biro-do] (n,adj-no) (uk) velvet (por
姫椿[ひめつばき;ヒメツバキ, himetsubaki ; himetsubaki] (n) (1) (uk) Chinese guger tree (species of evergreen, Schima wallichii); (2) (See 山茶花) sasanqua (Camellia sasanqua); (3) (arch) (See 鼠黐) Japanese privet (Ligustrum japonicum)
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness
山椒喰[さんしょうくい;サンショウクイ, sanshoukui ; sanshoukui] (n) (uk) ashy minivet (species of passerine bird, Pericrocotus divaricatus)
嵌入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) setting in; inlaying; dovetailing
強豪(P);強剛[きょうごう, kyougou] (adj-na,n) veteran; champion; (P)
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal

vet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัตวแพทย์[n.] (sattawaphaē) EN: veterinarian ; veterinary ; doctor of veterinary medicine ; vet (inf.) ; veterinary officer FR: vétérinaire [m] ; véto [m] (fam.)
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างเคลือบ[n. exp.] (āng khleūap) EN: enamelled basin FR: bassine émaillée [f] ; cuvette émaillée [f]
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder FR: aîné ; ancien ; senior
บาร์[n.] (bā) EN: bar FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f] ; bistrot [m] ; cabaret [m] (vx) ; troquet [m] (fam.) ; rade [f] (arg.) ; buvette [f]
บ่อเลี้ยงกุ้ง[n. exp.] (bø līeng ku) EN: shrimp pond FR: bassin d'élevage de crevettes [m]
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ชะมด[n.] (chamot) EN: civet ; civet cat FR: civette [f]
ชะมดเช็ด[n. exp.] (chamot chet) EN: small Indian civet FR:
ชะมดแผงหางปล้อง[n. exp.] (chamot phaē) EN: large Indian civet FR:
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaē) EN: large-spotted civet FR:
เช่าผ้า[v. exp.] (chao phā) EN: buy clothes FR: acheter des vêtements
ชระมด[n.] (charamot) EN: Otter civet FR:
โชกโชน[adj.] (chōkchōn) EN: old ; veteran ; experienced FR: vieux de la vieille
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ชุดชั้นใน[n. exp.] (chut chan n) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ชุดอยู่บ้าน[n. exp.] (chut yū bān) EN: FR: vêtements ordinaires [mpl] ; vêtements de tous les jours [mpl]
ได้รับสิทธิบัตร[adj.] (dāi rap sit) EN: patented FR: breveté ; patenté
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
เด็กหลอดแก้ว[n. exp.] (dek løt kaē) EN: in vitro fertilisation (IVF) ; in vitro fertilization (IVF) FR: bébé-éprouvette [m]
ดุม[n.] (dum) EN: button FR: bouton de vêtement [m] ; bouton [m]
แฝก[n.] (faēk) EN: elephant grass ; Vetiveria zizanioides FR: Vetiveria zizanioides
แฝกหอม[n.] (faēkhøm) EN: elephant grass ; Vetiveria zizanioides FR: Vetiveria zizanioides
ฟาร์มกุ้ง[n. exp.] (fām kung) EN: FR: élevage de crevettes [m]
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy FR: duveteux ; spongieux
หัวกะหล่ำ[n. exp.] (hūa kalam) EN: FR: chou-navet [m] ; rutabaga [m]
หัวผักกาด[n.] (hūa phak kā) EN: turnip ; raddish FR: navet [m]
หัวผักกาดขาว[n. exp.] (hūa phak kā) EN: Chinese Radish FR: navet [m]
เอี๊ยม[n.] (īem ) EN: bib ; infant's apron FR: bavoir [m] ; bavette [f]
อีเห็น[n.] (īhen) EN: palm civet FR:
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (īhen hū dān) EN: three-striped palm civet FR:
อีเห็นข้างลาย[n. exp.] (īhen khāng ) EN: common palm civet FR:
อีเห็นเครือ[n. exp.] (īhen khreūa) EN: masked palm civet FR:
อีเห็นลายพาด[n. exp.] (īhen lāi ph) EN: banded palm civet FR:
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (īhen nā khā) EN: three-striped palm civet FR:
อีเห็นน้ำ[n. exp.] (īhen nām) EN: Otter Civet FR:
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
แก้ผ้า[v.] (kaēphā) EN: take off one's clothes ; undress ; disrobe FR: se déshabiller ; se dévêtir ; ôter ses vêtements
กาจั๊วะ[n.] (kājua) EN: cockroach ; roach (Am.) FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)

vet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graumennigvogel {m} [ornith.]Ashy Minivet
Buntkopfalcippe {f} [ornith.]Variegated Fulvetta
Bergalcippe {f} [ornith.]Chinese Mountain Fulvetta
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date
Schwalbenschwanzverbindung {f}dovetail joint
Exzenterniet {m}eccentric rivet
Sprengniet {m}explosive rivet
Günstlingswirtschaft {f}; Vetternwirtschaft
Genickbandweber {m} [ornith.]Taveta Golden Weaver
Einstich {m} [techn.] | schwalbenschwanzförmiger Einstichgroove | dovetailed groove
Rotrückenalcippe {f} [ornith.]Javanese Fulvetta
Namensvetter {m} | Namensvettern
Neondemoiselle {f} (Neoglyphidodon oxyodon) [zool.]blue velvet damsel
Nepalalcippe {f} [ornith.]Nepal Fulvetta
Nepotismus {m}; Vetternwirtschaft
Phantom-Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus melanosoma) [zool.]black velvet angel
Nietabschneider {m}rivet trimmer
Nietkopfanstauchmaschine {f}rivet header
Nietpistole {f}rivet gun; riveter
Nietstift {m}rivet pin
Nietzapfen {m}rivet spigot
Rosenmennigvogel {m} [ornith.]Rosy Minivet
Scharlachmennigvogel {m} [ornith.]Scarlet Minivet
Rotscheitelalcippe {f} [ornith.]Spectacled Fulvetta
Steinaufschüttung {f}rip-rap revetment
Tierheilkunde {f}veterinary science
Rohrniet {m}tubular rivet
Samtente {f} [ornith.]Velvet Scoter (Melanitta fusca)
Kurzschopf-Mohrentyrann {m} [ornith.]Velvety Balck Tyrant
Grüne Meerkatze {f} [zool.]Vervet monkey
Veteran {m} | Veteranen
Veterinär {m}veterinary surgeon; veterinarian [Am.]
Veto {n} (gegen; von Seiten) | ein Veto gegen etw. einlegen; ein Veto gegen etw. erhebenveto (on; from) | to to put a veto on sth.
Vetorecht {n}power of veto; right of veto
Oldtimer {m}veteran car
Tiermedizin {f}veterinary medicine
Tierarzt {m}VS : veterinary surgeon [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vet
Back to top