ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virtually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virtually*, -virtually-

virtually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virtually (adv.) อย่างเเท้จริง Syn. practically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด
Why, we have virtually every religious persuasion represented here today.ในขณะที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ในวันนี้มีตัวแทนของทุก ๆ ศาสนาครับ
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด
Perhaps a little memory. Virtually no intelligence.บางทีจะมีความจำเล็กน้อย ความจริงแล้วไม่มีสติปัญญา
She and I virtually grew up together.She and l virtually grew up together.
So suddenly it became possible to produce any new chemical synthetic chemicals the likes of which had never existed before in the world for any purpose and at virtually no cost.การสร้างสารเคมีใหม่ กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที สารเคมีสังเคราะห์
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
I mean I virtually have worked for like Id say 25 percent of the fortune 500.หมายถึงผมทำงานให้บริษัทต่าง ๆ ราว 25% ของ 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน
What happens if we wake up one day and we find out that virtually all of our relationships that are mediated between us and our fellow human beings are commercial?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างของเรา สื่อกลางระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์
We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human being?ถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เรามี ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถูกกำหนดด้วยการค้าทั้งหมด?
And lower Manhattan, we've been told, is virtually inaccessible.และในแมนฮัตตัน ส่วนล่างคือจุดที่เข้าไปไม่ได้เลย

virtually ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, 实质上 / 實質上] virtually; essentially

virtually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty
名実[めいじつ, meijitsu] (n) in name and in reality; nominally and virtually; form and contents; (P)
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently

virtually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually FR: sur le point de
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually ; almost FR: pratiquement ; virtuellement
เกือบเหมือนกัน[X] (keūap meūoe) EN: virtually identical FR:
คล้ายกันมาก[X] (khlāi kan m) EN: virtually identical FR:
ปาง[adv.] (pāng) EN: nearly ; almost ; virtually FR:
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually FR: pratiquement ; presque ; quasi ; virtuellement ; tellement ; ne ... guère

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virtually
Back to top