ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vesture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vesture*, -vesture-

vesture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vesture (n.) เสื้อผ้า See also: เสื้อคลุม, เสื้อคลุมในพิธี, สิ่งปกคลุม
vesture (vt.) ปกคลุม Syn. cover, clothe
English-Thai: Nontri Dictionary
vesture(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,เสื้อคลุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vestured pitรอยเว้ามีขอบยื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vesture
Back to top