ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocational*, -vocational-

vocational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocational (adj.) เกี่ยวกับวิชาชีพ See also: เกี่ยวกับอาชีวะ Syn. professional
vocational (adj.) เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ Syn. professional
English-Thai: Nontri Dictionary
vocational(adj) เกี่ยวกับอาชีพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vocational educationอาชีวศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vocational educationการศึกษาทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมอาชีวศึกษา (n.) Department of Vocational Education
กรมอาชีวศึกษา (n.) Department of Vocational Education
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (n.) high vocational Certificate
ปวส. (n.) high vocational Certificate Syn. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (n.) vocational certificate See also: Cert. In…
ปวช. (n.) vocational certificate See also: Cert. In… Syn. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อาชีวศึกษา (n.) vocational education See also: vocational training
สถานศึกษาวิชาชีพ (n.) vocational school See also: professional school
โรงเรียนอาชีวศึกษา (n.) vocational training school
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like he's a student at a vocational training school, but he's now their new subject for human experimentation.ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กนักเรียน\ที่อยู่ในโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ แต่เขาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับ\การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ในตอนนี้
This is JI Eun-sung from the vocational school!ฉันคือ จี อึนซอง จากโรงเรียนสายอาชีวะ!
One from the vocational school?คนที่อยู่โรงเรียนอาชีวะนะเหรอ?
Eun-sung got into the vocational school after himอึนซองเขาเลือกเรียนอาชีวะ หลังจากเขาปีหนึ่ง
Medicare, unemployment, rent vouchers, vocational training.ค่ารักษา เงินคนว่างงาน บัตร์ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ฝึกวิชาชีพ
Became heavily involved in a number of extra vocational activities.กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกกิจกรรม
Um, it... it was a vocational program.มันเป็นโครงการวิชาชีพ
Did you know that one of these scarves could buy a month of vocational training for a homeless addict?เธอรู้ไหมว่า ผ้าพันคอชิ้นหนึ่ง สามารถจ่ายค่าการฝึกวิชาชีพได้หนึ่งเดือน สำหรับคนติดยาไร้ที่อยู๋
Sweetheart, I don't need vocational advice from some low-level banger selling ditch weed out of his El Camino.ที่รัก ฉันไม่ต้องการคำแนะนำ จากสวะชั้นต่ำที่ขับรถเสล่อ ๆ เร่ขายเศษกัญชาหรอกนะ

vocational ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专科[zhuān kē, ㄓㄨㄢ ㄎㄜ, 专科 / 專科] vocational school
职业中学[zhí yè zhōng xué, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, 职业中学 / 職業中學] vocational high school

vocational ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
各種学校[かくしゅがっこう, kakushugakkou] (n) vocational school
実業学校[じつぎょうがっこう, jitsugyougakkou] (n) vocational school
専修学校[せんしゅうがっこう, senshuugakkou] (n) (special) vocational school
専門学校(P);専門ガッコ;専門ガッコウ[せんもんがっこう(専門学校)(P);せんもんガッコウ(専門ガッコウ);せんもんガッコ(専門ガッコ), senmongakkou ( senmongakkou )(P); senmon gakkou ( senmon gakkou ); senmon gakko ( s] (n) vocational school; technical school; (P)
授産所[じゅさんじょ, jusanjo] (n) work or vocational center (centre)
職業教育[しょくぎょうきょういく, shokugyoukyouiku] (n) professional education; vocational training
職能代表制[しょくのうだいひょうせい, shokunoudaihyousei] (n) vocational representation system
技術科[ぎじゅつか, gijutsuka] (adj-no) vocational-technical

vocational ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีว-[pref.] (āchīwa-) EN: vocational FR: professionnel
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ[n. exp.] (jaophanakng) EN: vocational training officer FR:
การอาชีวศึกษา[n.] (kān āchīwas) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR: conseil en carrière [m]
การศึกษาระบบทวิภาคี[n. exp.] (kān seuksā ) EN: dual vocational training (DVT) FR:
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work ; activity FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; activité [f] ; opération [f]
กรมอาชีวศึกษา[org.] (Krom Āchīwa) EN: Vocational Education Department FR:
หลักสูตรอาชีวศึกษา[n. exp.] (laksūt āchī) EN: vocational curriculum FR:
หลักสูตรวิชาชีพ[n. exp.] (laksūt wich) EN: vocational curriculum FR:
แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (naenaēo āch) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR:
นักอาชีวบำบัด[n. exp.] (nak āchīwab) EN: occupational therapist ; vocational therapist FR:
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ[n. exp.] (nakwichākān) EN: vocational training technical officer FR:
ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)[abv.] (pøwøchø. (p) EN: vocational certificate ; certificate of vocational education FR:
ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)[abv.] (pøwøsø. (pr) EN: high vocational certificate FR:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[n. exp.] (prakātsanīy) EN: vocational certificate ; certificate of vocational education FR:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[n. exp.] (prakātsanīy) EN: high vocational certificate FR:
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[n. exp.] (radap prakā) EN: vocational certificate level FR: niveau professionnel [m]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[n. exp.] (radap prakā) EN: vocational diploma level ; high vocational certificate level FR:
ร้องเรียนอาชีวศึกษา[n. exp.] (røngrīen āc) EN: vocational school ; technical school FR: école professionnelle [f]
โรงเรียนวิชาการ[n. exp.] (rōngrīen wi) EN: technical school ; vocational school FR: école technique [f] ; école professionnelle [f]
สถานศึกษาวิชาชีพ[n. exp.] (sathān seuk) EN: vocational school FR: établissement professionnel [m]
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ[n. exp.] (sūn feuk wi) EN: vocational training center FR:
วิชาชีพ[adj.] (wichāchīp) EN: vocational ; professional FR: professionnel
วิทยาลัยอาชีวศึกษา[n. exp.] (witthayālai) EN: vocational training college ; vocational college FR:

vocational ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berufliche Weiterbildung {f}further training; extended vocational training
Einarbeitungszeit {f}period of vocational adjustment
Berufsausbildung {f}vocational training
Berufsberatung {f}vocational guidance
Berufsschule {f}vocational school
berufliche Umschulung {f}vocational retraining

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocational
Back to top