ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vivaciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vivaciously*, -vivaciously-

vivaciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vivaciously (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา Syn. cheerfully

vivaciously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft {adv}vivaciously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vivaciously
Back to top