ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venule*, -venule-

venule ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venule (n.) เส้นเลือดฝอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venule
Back to top