ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vilify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vilify*, -vilify-

vilify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vilify (vt.) ใส่ความ See also: พูดดูถูก, กล่าวให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ให้ร้าย Syn. slander, defame, malign
English-Thai: HOPE Dictionary
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
English-Thai: Nontri Dictionary
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุยง (v.) vilify See also: incite, instigate Syn. ยั่วยุ, ใส่ร้าย, ใส่ความ
ใส่ไฟ (v.) vilify See also: incite, instigate Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to vilify me for that?ลูกต้องการสบประมาทแม่ กับเรื่องนี้หรือ?

vilify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
[jì, ㄐㄧˋ, 惎] injure; vilify
诬蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 诬蔑 / 誣蔑] slander; smear; to vilify

vilify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vilify
Back to top