ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violinist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violinist*, -violinist-

violinist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violinist (n.) นักสีไวโอลิน See also: คนเล่นไวโอลิน Syn. virtuoso, fiddler
English-Thai: HOPE Dictionary
violinist(ไวอะลิน'นิสทฺ) n. นักเล่นไวโอลิน
English-Thai: Nontri Dictionary
violinist(n) นักไวโอลิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Japan Korea Sign Language meeting I where met Emiri for the first time... a deaf violinist do you remember?การประชุมเรื่องภาษามือของญี่ปุ่นและเกาหลี ที่ผมพบเอมิลี่เป็นครั้งแรก... . มีนักไวโอลินหูหนวกคนหนึ่ง
The violinist I met at the meeting of Sign Language.นักไวโอลินที่ผมเจอ ที่งานประชุมเรื่องภาษามือ
Our second violinist will be playing an Hilaire, and the first, a Nagyvary.ก็คือนักเปียโนคนที่สอง ตอนเล่นเพลง Hilaire และคนแรก ในเพลง Nagyvary
Let me tell you about a violinist I knew.ให้ผมบอกคุณเกี่ยวกับนักไวโอลินที่ผมรู้จัก
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่
I'm delighted to welcome violinistแสดงโดย วงอนิมาทริโอ ขอเสียงต้อนรับนักไวโอลิน
That deaf violinist... is you?นักไวโอลินหูหนวกคนนั้น คือคุณใช่ไหม?
We have candlelight, champagne, and even your own personal violinist.มีแสงเทียน แชมเปญ แม้กระทั่ง... ...นักไวโอลินส่วนตัว
My friend in the front office asked me to find a violinist.เพื่อนฉันที่ทำงานที่ออฟฟิซ /N ขอให้ฉันหาคนมาเล่นไวโอลินให้หน่อย
I brought a violinist.ฉันพามือไวโอลินมาด้วย
Kiyora's an amazing violinist.คิโยระ เป็นนักไวโอลินที่สุดยอดมากเลยนะ

violinist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
小提琴手[xiǎo tí qín shǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, 小提琴手] violinist; fiddler

violinist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオリニスト[, baiorinisuto] (n) violinist; (P)

violinist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geiger {m}; Violinist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violinist
Back to top