ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venturousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venturousness*, -venturousness-

venturousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venturousness (n.) ความชอบผจญภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venturousness
Back to top