ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volcano

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volcano*, -volcano-

volcano ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volcano (n.) ภูเขาไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
volcano(วอลเค'โน) n. ภูเขาไฟ,บุคคลที่เดือดดาลง่าย pl. volcanoes,volcanos
English-Thai: Nontri Dictionary
volcano(n) ภูเขาไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volcanoภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
volcanoภูเขาไฟ, ภูเขาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและจะพ่นหินละลายจากภายในโลกออกทางปล่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูเขาไฟ (n.) volcano
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
And your volcano might just be waking up.และภูเขาไฟของคุณ ก็อาจจะตื่นขึ้นมา
Wherever there's a volcano with an attitude.เมื่อใดก็ตามที่มีภูเขาไฟ ที่มีทัศนคติ
Four years ago, a volcano erupted in Columbia.สี่ปีที่ผ่านมา ภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นในโคลัมเบีย
In the heart of London, on a train in the middle of the country on the edge of a giant volcano in the biggest church in the world counting the columns and staring up at the crucifixesใจกลางของลอนดอนบ้าง บนรถไฟสายผ่านกลางประเทศบ้าง ไม่ก็ที่ขอบภูเขาไฟยักษ์ ในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
She threw herself into the volcano 40 years ago.เธอโดดลงไปในภูเขาไฟ เมื่อ 40 ปีมาแล้ว.
They're heading for the volcano fields.มันไปทางดงภูเขาไฟ จะไปแย่งยานเรา
Wants to coach the soccer team and help out with the science fair and the volcano goes off.ช่วยทำการบ้านวิทยาศาสตร์ ทำภูเขาไฟจำลอง
Now all I need is someone who would like to go into the volcano and get eaten by gods.ข้าขออาสาสมัครหนึ่งคนที่จะลงไปในภูเขาไฟ ให้พระเจ้ากิน
Oh, suddenly throwing a giraffe into a volcano to make water is crazy!การโยนยีราฟลงปล่องภูเขาไฟเพื่อขอน้ำมันบ้าเหรอ?
I'd jump right in that volcano if I wasn't so good at whistling.ข้าคงจะยอมโดดลงปล่องเองแล้ง ถ้าข้าไม่ได้ผิวปากเก่งขนาดนี้
I sit in Glee Club and I watch a couple of imperfect performances and a litany of criticisms just start building up inside of me like a volcano and I keep telling myself to hold it in and then it just comes bursting out.ตอนอยู่ชมรม ฉันนั่งดูการแสดงแย่ๆ ฉันห้ามใจตัวเองไว้ แต่มันก็ระเบิดออกมา

volcano ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活火山[huó huǒ shān, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 活火山] active volcano
冒纳罗亚[Mào nà luó yà, ㄇㄠˋ ㄋㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ, 冒纳罗亚 / 冒納羅亞] Moanalua, Hawaiian volcano
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 埃特纳火山 / 埃特納火山] Mount Etna (volcano in Italy)
汤加里罗[Tāng jiā lǐ luó, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ, 汤加里罗 / 湯加里羅] Tongariro, volcanonic area on North Island, New Zealand
火山[huǒ shān, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 火山] volcanic; volcano
国家火山公园[guó jiā huǒ shān gōng yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 国家火山公园 / 國家火山公園] Volcanoes national park, Hawaii
火山公园[huǒ shān gōng yuán, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 火山公园 / 火山公園] Volcanoes national park, Hawaii

volcano ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コニーデ[, koni-de] (n) Fujiyama-shaped volcano (ger
休火山[きゅうかざん, kyuukazan] (n) dormant volcano
側火山[そっかざん, sokkazan] (n) parasite volcano
寄生火山[きせいかざん, kiseikazan] (n) parasite volcano
楯状火山[たてじょうかざん, tatejoukazan] (n) shield volcano
活火山[かっかざん;かつかざん, kakkazan ; katsukazan] (n) active volcano
海中火山[かいちゅうかざん, kaichuukazan] (n) (See 海底火山) submarine volcano
海底火山[かいていかざん, kaiteikazan] (n) submarine volcano
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[, nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position
火山[かざん, kazan] (n,adj-no) volcano; (P)
珪性肺塵症[けいせいはいじんしょう, keiseihaijinshou] (n) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
火山[かざん, kazan] Thai: ภูเขาไฟ English: volcano

volcano ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปะทุของภูเขาไฟ [n. exp.] (kān pathu k) EN: volcano eruption FR: éruption volcanique [f]
ภูเขาไฟ[n.] (phūkhaofai) EN: volcano FR: volcan [m]
ภูเขาไฟไม่มีพลัง[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: inactive volcano FR:
ภูเขาไฟมีพลัง[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: active volcano FR: volcan actif [m]
ภูเขาไฟรูปโล่[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: shield volcano FR:
ภูเขาไฟสงบ[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: dormant volcano FR:
ภูเขาไฟที่ดับแล้ว[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: extinct volcano FR: volcan éteint [m]
ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: active volcano FR: volcan actif [m] ; volcan en activité [m]
นักภูเขาไฟวิทยา[n. exp.] (nak phūkhao) EN: volcanologist FR: volcanologue [m] ; vulcanologue [m]
ปากปล่องภูเขาไฟ [n.] (pāk pløng p) EN: crater (of a volcano) FR: cratère (de volcan) [m]
ผู้เชี่ยวชาญภูเขาไฟ[n. exp.] (phū chīochā) EN: volcanologist FR: volcanologue [m]
ภูเขาไฟยักษ์[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: supervolcano FR: supervolcan [m]

volcano ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volcano
Back to top