ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigilantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigilantly*, -vigilantly-

vigilantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigilantly (adv.) อย่างลงโทษโดยพลการ

vigilantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎視眈眈;虎視眈々[こしたんたん, koshitantan] (adj-t,adv-to) watching vigilantly for an opportunity to prey upon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigilantly
Back to top