ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vindicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vindicate*, -vindicate-

vindicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vindicate (vt.) แสดงความบริสุทธิ์ See also: แก้ตัว, แก้ต่าง Syn. absolve,
vindicate (vt.) ปกป้องสิทธิ See also: แสดงสิทธิ, อ้างสิทธิ Syn. defend
vindicate (vt.) แก้แค้น Syn. avenge, punish
vindicate for (phrv.) อ้างสิทธิ์ใน
vindicate to (phrv.) แก้ต่างกับ See also: พิสูจน์ตัวกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate
English-Thai: Nontri Dictionary
vindicate(vt) ป้องกัน,กู้,แก้ตัว,ปลดปล่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองเวรจองกรรม (v.) vindicate See also: revenge, be retributive Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท Ops. อโหสิกรรม, ให้อภัย
อาฆาตพยาบาท (v.) vindicate See also: revenge, be retributive Syn. จองเวร Ops. อโหสิกรรม, ให้อภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This won't be understood, not now but the Apocalypse to come will vindicate our faith.นี้จะไม่เป็นที่เข้าใจไม่ได้ตอนนี้ แต่คติที่จะมา จะเห็นถึงความเชื่อของเรา
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
Finding his body is not gonna vindicate us.การเจอศพเขาไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ให้พวกเรา
It'll vindicate my team, Shaw will be exposed.มันจะปกป้องสิทธิของทีมเรา ชอว์จะเป็นคนเผยเรื่องทั้งหมด
It would kind of like vindicate us.มันคือสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเรา
A statement, My Lord, which vindicates all of these people...คำสั่ง, พระเจ้าของฉันซึ่ง vindicates ทั้งหมดของคนเหล่านี้ ...
Fox 13 vice-president and general manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling...รองประธานและผู้จัดการใหญ่ของฟอกซ์ 13 มร.บ๊อบ ลิงเงอร์กล่าวว่า สถานีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่มีความผิดจากคำชี้ขาดนี้... สิ่งที่ฟอกซ์ไม่ยอมรายงานก็คือ
We'll both be vindicated soon.เราทั้งคู่ต้องได้ปลดปล่อยกันเร็วๆ นี้แน่
And now that it has, he feels vindicated.และตอนนี้มันมาถึง เขารู้สึกถูกปลดปล่อย
And when we do, your good name will be vindicated.และเมื่อเราทำสำเร็จ พวกเขาจะรู้ว่าคุณบริสุทธิ์
MIDTERM RESULTS ANNOUNCED, TEST FORECAST VINDICATED!ผลสอบกลางภาค แบบข้อสอบที่พศูจย์ให้เห็นว่า
It's not like I wanted to hire a skywriter to write "I told you so" over Yaletown, but yeah I felt a little vindicated by Ames' accident.มันไม่เหมือน กับผมต้องการจ้าง นักบินปล่อยควันบนท้องฟ้า ว่า ผมบอกคุณแล้ว ที่ เยลทาวน์ แต่ใช่ ผมเสียใจบ้าง กับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ศ.เอม

vindicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
表白[biǎo bái, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, 表白] vindicate

vindicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い開く;言開く[いいひらく, iihiraku] (v5k,vt) to justify; to explain; to vindicate
身の証を立てる[みのあかしをたてる, minoakashiwotateru] (exp,v1) to vindicate one's innocence
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation)

vindicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai) EN: lay claim to ; vindicate for FR:
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge (on) ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate FR: venger ; se venger (de)
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
พิสูจน์ตัวเอง[v. exp.] (phisūt tūa-) EN: prove oneself ; clear oneself ; vindicate oneself ; be vindicated by FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vindicate
Back to top