ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visit*, -visit-

visit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visit (vt.) มาเยี่ยม See also: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม Syn. call on, look up
visit (vi.) มาเยี่ยม See also: เยี่ยมเยียน, เยือน Syn. go over, come over
visit (n.) การไปเยี่ยม See also: การไปมาหาสู่ Syn. visitation
visit from Flo (sl.) ช่วงมีประจำเดือน
visit with (phrv.) พูดคุยกับ
visit with (phrv.) ลงโทษด้วย
visitant (n.) ผู้มาเยือน See also: แขกผู้มาเยือน (โดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือชาวต่างชาติ) Syn. visitor, guest
visitant (n.) นกต่างถิ่น See also: นกที่อพยพมากจากที่อื่น
visitant (n.) สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี วิญญาณ Syn. spirit
visitant (adj.) ที่มาเยี่ยม Syn. visiting
Visitation (n.) การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitation (n.) การเยี่ยม See also: การเยี่ยมเยียน, การออกตรวจ, การสำรวจ
visitational (adj.) เกี่ยวกับการฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitator (n.) เจ้าหน้าที่ตรวจการ (ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก)
visiting (adj.) ซึ่งมาชั่วคราว
visiting card (n.) นามบัตร
visitor (n.) ผู้เยี่ยมเยือน
visitor (n.) ผู้มาเยี่ยม See also: ผู้มาเยือน Syn. visitant, guest
visitor centre (n.) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
visit(วิส'ซิท) vt. เยี่ยม,เยียน,ไปและพัก,อยู่เป็นแขก,ออกตรวจ,เป็นกับ,มีผลกระทบ. vi. เยี่ยม,เยียน,ทำโทษ,การเยี่ยม,การเยียน,การไปและพัก,การอยู่เป็นแขก,การออกตรวจ., See also: visitable adj., Syn. sojourn,call. see,stop
visitation(วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม,การเยียน,การออกตรวจ,การสำรวจ,การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค,การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ., Syn. visit
visitator(วิส'ซิเท'เทอะ) n. เจ้าหน้าที่ตรวจการ (ของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาธอลิค)
visiting cardn. บัตรเยี่ยม
visitor(วิส'ซิทเทอะ) n. ผู้เยี่ยมเยียน,แขก
English-Thai: Nontri Dictionary
visit(n) การเยี่ยมเยียน,การไปเยือน
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ
visitor(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
visitเยี่ยมชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
visitation๑. การเข้าไปตรวจสอบ (ก. ทั่วไป)๒. การเยี่ยมเยียน (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visiting alienคนต่างด้าวที่มาเยือน [ดู alien visitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visitorแขก, ผู้มาเยือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
visitการเยือน
Visitors, Foreignอาคันตุกะชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดต่อ (n.) visit See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ
การพบปะ (n.) visit See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting Syn. การเยี่ยมเยียน, การติดต่อ
การเยี่ยม (n.) visit See also: call Syn. การเยี่ยมเยียน, การเยี่ยมเยือน, การเยือน, การไปมาหาสู่
การเยี่ยมเยียน (n.) visit See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting Syn. การพบปะ, การติดต่อ
การเยี่ยมเยียน (n.) visit See also: call Syn. การเยี่ยมเยือน, การเยือน, การไปมาหาสู่
การเยี่ยมเยียน (n.) visit See also: call Syn. การเยี่ยม, การเยี่ยมเยือน
การเยี่ยมเยือน (n.) visit See also: call Syn. การเยี่ยมเยียน, การเยือน, การไปมาหาสู่
การเยี่ยมเยือน (n.) visit See also: call Syn. การเยี่ยม, การเยี่ยมเยียน
การเยือน (n.) visit See also: call Syn. การเยี่ยม, การเยี่ยมเยียน, การเยี่ยมเยือน
การไปมาหาสู่ (n.) visit See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ, การติดต่อ
มาเยี่ยม (v.) visit See also: call on, drop in Syn. ไปมาหาสู่
สู่ (v.) visit See also: call on, drop in on, stop by, look someone up
สู่หา (v.) visit See also: come by, come over, look in, drop by Syn. หาสู่
หาสู่ (v.) visit See also: call on, drop in Syn. มาเยี่ยม, ไปมาหาสู่
เยี่ยม (v.) visit See also: make a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by Syn. เยี่ยมเยียน, เยือน, เยี่ยมเยือน
เยี่ยมเยียน (v.) visit See also: call upon Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม
เยี่ยมเยือน (v.) visit See also: call upon Syn. เยือน, เยี่ยม
เยี่ยมเยือน (v.) visit See also: make a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by Syn. เยี่ยมเยียน, เยือน
เยี่ยมเยือน (v.) visit See also: drop in/by, call on Syn. เยี่ยม, เยือน, ไปหา, ไปพบ
เยือน (v.) visit See also: pay a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by Syn. เยี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
This is your first visit hereนี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
So I would like to visit there one dayดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
I'm going to visit my uncle next summerฉันจะไปเยี่ยมลุงของฉันในหน้าร้อนนี้
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I only visited there for about 2 weeks one timeฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
May I know the purpose of this visit?ขอทราบวัตถุประสงค์การมาเยือนครั้งนี้ได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ"
Favell used to visit her here in this cottage.ฟาเวลเคยมาเยี่ยมหล่อนที่กระท่อมนี่
I want you to tell me if you can, if anyone of that name paid you a visit on that date?ผมอยากให้คุณบอกผมว่ามีใครที่มีชื่อนี้ มาพบคุณมั้ยในวันนั้น
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง--
He would visit them when the sentence had been pronouncedเขาจะเยี่ยมพวกเขาเมื่อ the sentence แน่ชัด
Maybe she'll pay us a visit two weeks from now.บางที อาจจะมาเยี่ยมพวกเราในสองอาทิตย์นี้.
Hey, I'm gonna go visit somebody.เฮ้ เดี๋ยวฉันจะไปพบใครสักหน่อย
Come and visit us again soon.แล้วกลับมาหาเราอีกนะ
You promised you'd visit the Penguin the day you got out.คุณสัญญาว่าคุณจะมาเยี่ยมนกเพนกวินในวันที่คุณออกจากคุก
We gotta go in and visit the Penguin.เราต้องการเข้าไปเยี่ยมนกเพนกวิน
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย

visit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, 复诊 / 復診] another visit to doctor; further diagnosis
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
邙山行[Máng shān xíng, ㄇㄤˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ, 邙山行] a form of Yuefu 樂府|乐府 mourning song or elegy; lit. to visit a tomb on Mt Mang
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 出访 / 出訪] visit a foreign country
[piáo, ㄆㄧㄠˊ, 嫖] visit a prostitute
访俄[fǎng é, ㄈㄤˇ ㄜˊ, 访俄 / 訪俄] visit Russia
访华[fǎng huá, ㄈㄤˇ ㄏㄨㄚˊ, 访华 / 訪華] visit China
在华[zài Huá, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˊ, 在华 / 在華] within China; during one's visit to China
吊丧[diào sāng, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄤ, 吊丧 / 弔喪] condolences; a condolence visit
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 上门 / 上門] drop in; visit
互访[hù fǎng, ㄏㄨˋ ㄈㄤˇ, 互访 / 互訪] exchange visits
客居[kè jū, ㄎㄜˋ ㄐㄩ, 客居] expatriate; visitor
常客[cháng kè, ㄔㄤˊ ㄎㄜˋ, 常客] frequent visitor; fig. sth that crops up frequently
熟客[shú kè, ㄕㄨˊ ㄎㄜˋ, 熟客] frequent visitor
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
来宾[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, 来宾 / 來賓] guest; visitor
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
宾客[bīn kè, ㄅㄧㄣ ㄎㄜˋ, 宾客 / 賓客] guests; visitors
门客[mén kè, ㄇㄣˊ ㄎㄜˋ, 门客 / 門客] hanger-on; visitor (in a nobleman's house)
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / 訪] inquire; seek; visit
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, 人次] person-times; visits; classifier for number of people participating
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 来访 / 來訪] pay a visit
会客[huì kè, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 会客 / 會客] receive a visitor
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 探访 / 探訪] seek by inquiry or search; search; call on; visit
国事访问[guó shì fǎng wèn, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 国事访问 / 國事訪問] state visit
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, 巡回演出] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, 旅游者 / 旅遊者] tourist; traveler; visitor
名刺[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ, 名刺] visiting card; name card
天外来客[tiān wài lái kè, ㄊㄧㄢ ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, 天外来客 / 天外來客] visitors from outer space
客队[kè duì, ㄎㄜˋ ㄉㄨㄟˋ, 客队 / 客隊] visiting team (at sports event); visiting side
留言簿[liú yán bù, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 留言簿] visitor's book
访客[fǎng kè, ㄈㄤˇ ㄎㄜˋ, 访客 / 訪客] visit
访港[fǎng gǎng, ㄈㄤˇ ㄍㄤˇ, 访港 / 訪港] visitor to Hong Kong
[bīn, ㄅㄧㄣ, 宾 / 賓] visitor; guest

visit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop)
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop)
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
お宮参り;御宮参り[おみやまいり, omiyamairi] (n) (See 宮参り) shrine visit
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request)
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)
一見;一現(iK)[いちげん, ichigen] (n) first visit to inn, restaurant, etc. without an introduction
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit
公式参拝[こうしきさんぱい, koushikisanpai] (n) official visit to a shrine (or temple)
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
参宮[さんぐう, sanguu] (n,vs) visit to the Ise Shrine
参拝[さんぱい, sanpai] (n,vs) visit to a shrine or temple; paying homage at a shrine or temple; (P)
台臨[たいりん, tairin] (n) visit by the empress or the crown prince
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P)
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
寒参り[かんまいり, kanmairi] (n,vs) winter visit to a shrine
差し覗く;差覗く(io)[さしのぞく, sashinozoku] (v5k) (1) (arch) (See 覗く・1) to peek; to peek into; (2) (arch) (See 立ち寄る) to stop by; to visit
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
拝趨[はいすう, haisuu] (n,vs) (hum) (See 参上) to visit someone; to call on
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire
無駄足;むだ足[むだあし, mudaashi] (n,vs) visit for no reason; go on fool's errand
照臨[しょうりん, shourin] (n,vs) looking down (from the heavens); visit of a high-ranking person
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit
親臨[しんりん, shinrin] (n,vs) visit by an emperor or noble
詣で[もうで, moude] (suf) pilgrimage; visit
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap
遊びに来る;遊びにくる[あそびにくる, asobinikuru] (exp,vk) (See 遊びに行く) to come and stay; to drop in; to visit
遊びに行く;遊びにいく[あそびにいく, asobiniiku] (exp,v5k-s) (See 遊びに来る) to go on a trip; to go out to play; to go and visit (a friend)
遊び回る[あそびまわる, asobimawaru] (v5r) (See 遊び歩く) to jaunt around; to play around; to visit one place after another without effect
遊び歩く[あそびあるく, asobiaruku] (v5k,vi) to visit one place after another without plan or effect; to gallivant about
陣中見舞い;陣中見舞[じんちゅうみまい, jinchuumimai] (n) visiting soldiers at the front to provide comfort; visit to (gift for) persons hard at work as a sign of support
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
お参り(P);御参り[おまいり, omairi] (n,vs) worship; shrine visit; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit

visit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ว[v.] (aēo) EN: visit FR: visiter
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in FR:
การไปมาหาสู่[n. exp.] (kān pai-mā ) EN: visit FR:
การไปเที่ยวชม[n. exp.] (kān pai thī) EN: visit FR: visite [f]
การเยี่ยมเยือน[n.] (kān yīemyeū) EN: visit FR: visite [f]
การยกเลิกการเยี่ยมเยือน[n. exp.] (kān yokloēk) EN: cancelling a visit FR:
เข้าชม[v. exp.] (khao chom) EN: visit FR: visiter
เข้าชมพิพิธภัณฑ์[v. exp.] (khao chom p) EN: visit a museum FR: visiter un musée
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
มาเที่ยว[v. exp.] (mā thīo) EN: come visit ; visit ; be on vaxation FR: venir visiter ; visiter
ไปหา[v. exp.] (pai hā) EN: visit ; go to see ; meet FR: rendre visite ; aller voir qqn. ; aller chez
ไปมาหาสู่[v. exp.] (pai-mā hāsū) EN: visit ; meet FR:
เสด็จประพาส[v. exp.] (sadet praph) EN: make a royal tour ; make a royal visit ; go on a royal tour ; go on a royal visit FR:
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up FR: rendre visite
เที่ยว[v.] (thīo) EN: wander ; go out ; go around ; visit FR: se promener ; faire un tour ; visiter
แวะ[v.] (wae) EN: stop ; call at ; call on ; drop in ; break the journey ; make a side trip ; make a stopover ; visit FR: s'arrêter ; faire un arrêt ; faire escale
แวะเวียน[v.] (waewīen) EN: visit often FR:
แวะเยี่ยม[v. exp.] (wae yīem) EN: visit ; drop in/by ; call on FR: passer chez
วัตถุประสงค์การเดินทาง[n. exp.] (watthupraso) EN: purpose of visit FR:
วิศิษฏ์[n. prop.] (Wisit ) EN: Wisit ; Visit FR: Wisit ; Visit
เยือน[v.] (yeūoen) EN: visit ; pay a visit (to) ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by FR: visiter ; rendre visite à
เยี่ยม[v.] (yīem) EN: visit ; pay a visit ; go to see (s.o.) ; call on FR: visiter ; rendre visite
เยี่ยมไข้[v. exp.] (yīem khai) EN: pay a sick call ; visit in the hospital FR:
เยี่ยมเพื่อน[v. exp.] (yīem pheūoe) EN: visit friends FR: rendre visite à des amis
เยี่ยมตอบ[v. exp.] (yīem tøp) EN: return a visit FR:
เยี่ยมเยือน[v.] (yīemyeūoen) EN: visit FR: visiter
เยี่ยมเยียน[v.] (yīemyīen) EN: visit ; call upon ; wait on FR: visiter
เยียน[v.] (yīen) EN: make a visit ; pay a visit ; call on FR: rendre visite
อาคันตุกะ[n.] (ākhantuka) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
อาคันตุก-[pref.] (ākhantuka-) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์[n. prop.] (Chuwit Kamo) EN: Chuwit Kamolvisit FR: Chuwit Kamolvisit
การเข้าชม[n. exp.] (kān khao ch) EN: admission FR: visite [f]
การไป[n.] (kān pai) EN: going ; visiting FR:
การไปหา[n. exp.] (kān pai hā) EN: FR: visite [f]
การไปเยี่ยม[n. exp.] (kān pai yīe) EN: visiting FR:
การตรวจสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat s) EN: health inspection ; health examination ; medical examination ; medical exam ; check-up FR: examen médical [m] ; visite médicale [f] ; bilan de santé [m] ; check-up [m] (anglic.)
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem kh) EN: visiting patient in hospital FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
แขก[n.] (khaēk) EN: guest ; visitor ; caller FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
แขกเมือง[n.] (khaēkmeūang) EN: official visitor ; official guest FR:

visit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair
Baubesichtigung {f}field visit
Gang {m}errand; way; visit
Gegenbesuch {m}return visit
Messebesuch {m}visit at a fair; visit to a trade show
Damenbesuch {m}lady visitor
Stippvisite {f} | Stippvisiten
Gästebuch {n}guest book; guestbook; visitors' book
Gastdozent {m}guest lecturer; visiting lecturer
Leibesvisitation {f} | einer Leibesvisitation unterziehenstrip-search | to strip-search
Durchsuchungsrecht {n}right of visitation
Sommerfrischler {m}summer visitor
Visitation {f}visitation
Visite {f} (veraltet für Besuch)visit
Visitenkarte {f} | Visitenkarten
Besuchsbericht {m}visit report
Besuchszeit {f}visiting hours
Gastprofessor {m}visiting professor
Sprechzeit {f}visiting time
Messebesucher {m}visitor at a fair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visit
Back to top