ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacillatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacillatory*, -vacillatory-

vacillatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacillatory (adj.) ซึ่งไม่แน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacillatory
Back to top