ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vibrator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vibrator*, -vibrator-

vibrator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vibrator (n.) เครื่องสั่น
vibratory (n.) เกี่ยวกับการสั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
vibrator(ไว'เบรเทอะ) n. ผู้สั่น,เครื่องสั่น,เครื่องกวน,อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ทำให้กระแสไฟฟ้าขึ้น ๆ ลง ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vibratorเครื่องสั่นรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibratory๑. -สั่นรัว๒. -ทำให้สั่นรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A vibrator online.เธอซื้อเครื่องไวรเบเตอร์จากเน็ตเหรอ
What do you think a vibrator is?แล้วเธอคิดว่าไวเบเตอร์มันคืออะไร?
Cause I've never met a man who can make me come like a vibrator does.เพราะว่าฉันหาผู้ชายที่ทำให้ฉันเสร็จ เหมือนไวเบเตอร์ไม่ได้นะซิ
In our movie, the Darth Vibrator is a bad girl who wants to fuck the galaxy, literally.ในหนังของเรา ดาร์ท ไวเบรเตอร์ เป็นผู้หญิงร้ายๆ ที่อยากจะอึ๊บ กับทั้งกาแล็กซี่จิงๆ และก็เป็นหน้าที่ ของลุค กับ บินเดี่ยว ที่จะหยุดหล่อน
I should get reacquainted with my vibrator because I'm not to see anyone else.ฉันก็ควรช่วยตัวเองด้วยของปลอมไปพลางๆ เพราะฉันไม่ควรคบใครอื่น ยอดเยี่ยม!
Put a vibrator in her stocking, for God's sakes?วางเครื่องสั่นในถุงเท้าของเธอ สำหรับ sakes ของพระเจ้า
Excuse me, I forgot about the nobility that a company is coming with a fucking vibrator.โทษนะ ฉันลืมดูคุณสมบัติของมัน โอว์มันมีไวเบเตอร์ข้างในด้วย
Darth Vibrator. - I'm the bad guy?ดาร์ท ไวเบรเตอร์ ฉันเป็นตัวร้ายหรอ
A week ago, you were crying at the thought of a vibrator.อาทิตย์ก่อน คุณเพิ่งร้องห่มร้องไห้ เกี่ยวกับกางเกงในนั่น
I miss my vibrator.ฉันอยากได้เครื่องช่วยตัวเอง
Tell that to my candy-cane shaped vibrator.แม๊กซ์ ร้านแบบนั้นมันมีที่ไหนกัน บอกฉันไปว่า ไวเบรตเตอร์รูปร่างลูกกวาด
We're no squares. - I own a vibrator.i เจ้าของเครื่องสั่น thats ขวาที่เธอทำ

vibrator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクリートバイブレーター[, konkuri-tobaibure-ta-] (n) concrete vibrator
バイブレータ;バイブレーター[, baibure-ta ; baibure-ta-] (n) vibrator
圧電振動子[あつでんしんどうし, atsudenshindoushi] (n) piezoelectric vibrator
振動子[しんどうし, shindoushi] (n) oscillator; vibrator
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] (n) {comp} astable multivibrator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator

vibrator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenrüttler {m}internal vibrator
Flipflop {n}multivibrator
Vibrator {m} | Vibratoren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vibrator
Back to top