ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viniculturist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viniculturist*, -viniculturist-

viniculturist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viniculturist (n.) ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น Syn. viticulturist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viniculturist
Back to top