ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venal*, -venal-

venal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venal (adj.) ซึ่งติดสินบนได้ See also: เกี่ยวกับการให้สินบน Syn. corruptible, bribable, dishonest, purchasable Ops. incorruptible, honorable
venal (adj.) ซึ่งเป็นบาป See also: ชั่วร้าย Syn. sinful, evil, immoral Ops. moral, pious, pure
venality (n.) การรับสินบน See also: การติดสินบน, การให้เงินใต้โต๊ะ Syn. corruption, mercenary, dishonorable
venally (adv.) อย่างไม่ซื่อสัตย์ See also: อย่างละโมบ, โดยรับสินบน
English-Thai: HOPE Dictionary
venal(วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน., See also: venality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
From what I see, most of it is corrupt, venal and vile.ผมเห็นว่า คนส่วนใหญ่ล้วนทุจริต กินสินบน และเลวทรามทั้งนั้น
They're sleeping with a carefully calculated set of venal choices.แต่พวกเธอกำลังนอนกับ ตัวเลือกสมบัติอันโอชะต่างหาก
Well, I will not be judged by a kangaroo court of venal politicians.ผมจะไม่ให้พวกกินเมืองมาตั้งศาลกระโหลกกะลาตัดสินผม
I want you to know I try very hard to be patient with venal shitheads like you... but I can only do it so long.ผมต้องการให้คุณรู้ไว้ ว่าผมจะพยายามอย่างหนัก แสร้งเป็นผุ้ป่วยเพื่อรับสินบน เหมือนกับคุณ แต่ผมจะทำให้นานกว่านั้น
Viagra! Virgin! Venal!ไวอากร้า เวอร์จิ้น วีน่า วาจะบอนด์ วาจิน่า (ยาปลุกเซ็กส์ พรหมจรรย์ หน้าเงิน หัวขโมย ช่องคลอด)
Regarded in his time as petty, corrupt and venal, he actually always had the best interests of his people in mind.ให้เวลาเล็กน้อยกับ การฉ้อโกงกับการติดสินบน เขาจะนึกถึงประชาชนของเขาอยู่เสมอ

venal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
旅人の木[たびびとのき;タビビトノキ, tabibitonoki ; tabibitonoki] (n) (uk) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
旅人木[りょじんぼく, ryojinboku] (n) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm

venal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
กล้วยลังกา[n. exp.] (klūay Langk) EN: traveller's tree FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m]
กล้วยพัด[n. exp.] (klūay phat) EN: traveller's tree ; Ravenala madagascariensis FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m] ; Ravenala madagascariensis

venal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käuflichkeit {f}venality
käuflich {adv}venally
korrupt {adv}venally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venal
Back to top