ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voltage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voltage*, -voltage-

voltage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voltage (n.) แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์
English-Thai: HOPE Dictionary
voltage(โวล'ทิจฺ) n. แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักยะที่มีหน่วยเป็นโวลต์
English-Thai: Nontri Dictionary
voltage(n) แรงไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงดัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความต่างศักย์ (n.) voltage
ไฟฟ้าแรงสูง (n.) high voltage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every time you miss, the voltage doubles.เวลาที่คุณพลาดทุก แรงดันไฟฟ้าคู่
What is the optimum voltage for cardiac resuscitation? try 200 volts.แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ในการปั๊มหัวใจนี่มันเท่าไหร่เหรอ
A low voltage strike could have caused her arm muscles to contract around the poleกระแสไฟแรงต่ำที่ฟาดลงมา... คงเป็นเหตุที่ทำให้ กล้ามเนื้อแขนของเธอติดอยู่รอบเสานั่น
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง
It's showing a voltage spike somewhere in downtown metropolis.มันดูเหมือนคลื่นไฟฟ้า อยู่ที่บางแห่งใจกลางเมโทรโปลิส
Boot-up voltage has cleared the threshold.แรงดันไฟฟ้าไม่มีปัญหา
Have you noticed any errors in the high voltage grid in Dovre?คุณมีปัญหากระแสไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องที่ Dovre รึเปล่า
Where is the high voltage wire?สายไฟแรงสูงอยู่ตรงไหนบ้างครับ
Without it, all that voltage went right through Brody.ถ้าไม่มีมัน ไฟฟ้าทั้งหมดจะพุ่งตรงเข้าหาโบรดี้
Do you think the high voltage could have, like,นายคิดไหมว่า แรงดันจากไฟ
Up the voltage and hit me again.เพิ่มระดับไฟ ช็อตอีกที
Voltage! Voltage... up, up...แรงดันไฟฟ้า แรงดันขึ้นขึ้น

voltage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳压[wěn yā, ㄨㄣˇ ㄧㄚ, 稳压 / 穩壓] stable voltage
电压[diàn yā, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ, 电压 / 電壓] voltage

voltage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
低電圧版モバイル[ていでんあつばんモバイル, teiden'atsuban mobairu] (n) {comp} low voltage mobile (pentium)
分解電圧[ぶんかいでんあつ, bunkaiden'atsu] (n) decomposition voltage
印加電圧[いんかでんあつ, inkaden'atsu] (n) applied voltage
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply
ボルテージ(P);ボルテイジ[, borute-ji (P); boruteiji] (n) voltage; (P)
加電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) (misprint for 過電圧) overpotential; over-voltage
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage
過電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) overpotential; over-voltage
高圧[こうあつ, kouatsu] (n,adj-no) high voltage; high pressure; (P)
高圧線[こうあつせん, kouatsusen] (n) high-voltage wire
高圧電線[こうあつでんせん, kouatsudensen] (n) high-voltage line
高電位[こうでんい, kouden'i] (adj-na) high-voltage
高電圧[こうでんあつ, kouden'atsu] (n) high voltage; high tension
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage

voltage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (faifā raēng) EN: high voltage FR: haute tension [f]
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; voltage FR: différence de potentiel [f] ; tension [f]
แรงดันไฟฟ้า[n. exp.] (raēng dan f) EN: voltage FR: tension [f] ; voltage [m]
แรงดันไฟฟ้าสูง[n. exp.] (raēng dan f) EN: high voltage FR: haute tension [f]
แรงดันไฟฟ้าต่ำ[n. exp.] (raēng dan f) EN: low voltage FR: basse tension [m]
สายไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (sāi faifā r) EN: high tension wire ; high voltage line FR: ligne à haute tension [f]
ศักย์[n.] (sak) EN: voltage ; electrical potential FR: potentiel électrique [m]
ศักย ; ศักย์[n. exp.] (sakkaya ; s) EN: voltage ; electrical potential FR: potentiel électrique [m]
ศักย์สูง[n. exp.] (sak sūng) EN: high tension ; high voltage FR: haute tension [f]
ตัวแบ่งศักย์[n. exp.] (tūa baeng s) EN: voltage divider ; potential divider FR:

voltage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Basisspannung {f}base voltage
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Gleichspannung {f} [electr.]DC voltage
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment
Dreieckspannung {f} [electr.]delta voltage
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]dielectric strenght; dielectric withstanding voltage
Durchschlagsspannung {f} [electr.]disruptive discharge voltage
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage
Fremdspannung {f} [electr.]external voltage
Gitterspannung {f}grid voltage
Kurzschlussspannung {f} [electr.]impedance voltage
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage
Kleinspannung {f} [electr.]low voltage
Niederspannung {f}low voltage
Nennspannung {f}nominal voltage; rated voltage; working voltage
Abschaltspannung {f}interrupting voltage
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage
Ansprechspannung {f}operating voltage
Basisspitzenspannung {f}peak voltage
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]proof voltage
Sperrspannung {f} [electr.]reverse voltage; inverse voltage
Starkstrom {m}high voltage current
Versorgungsspannung {f} [electr.]supply voltage
Stoßspannung {f}surge voltage
(elektrische) Spannung {f} [electr.] | angelegte Spannungvoltage | impressed voltage
Spannungspegel {m} | absoluter Spannungspegelvoltage level | absolute voltage level
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Messspannung {f}voltage to be measured
Schwachstrom {m}low-voltage current; weak current
Voltzahl {f}voltage
Spannungsanstieg {m} [electr.]voltage rise
Spannungsmessung {f}voltage metering
Spannungsquelle {f}voltage source
Spannungsschwankung {f}voltage swing
Spannungsverteilung {f}voltage distribution
spannungsumschaltbar {adj} [electr.]voltage interchangeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voltage
Back to top