ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verifiableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verifiableness*, -verifiableness-

verifiableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verifiableness (n.) การรพิสูจน์ความจริงได้ See also: การตรวจสอบได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verifiableness
Back to top