ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venturously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venturously*, -venturously-

venturously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venturously (adv.) อย่างชอบผจญภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผาดโผน (adv.) adventurously See also: daringly, dangerously Syn. โลดโผน, หวาดเสียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your heart Crusoes adventurouslyหัวใจของคุณ Crusoes ผาดโผน

venturously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:

venturously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abenteuerlich {adv}adventurously
kühn {adv}venturously
verwegen {adv}venturously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venturously
Back to top