ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variation*, -variation-

variation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variation (n.) การเปลี่ยนแปลง See also: ความเปลี่ยนแปลง, ความแตกต่าง Syn. change, difference, multiformity Ops. permanence, stability
variational (adj.) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง See also: ซึ่งแตกต่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
English-Thai: Nontri Dictionary
variation(n) ความแตกต่าง,การเปลี่ยนแปลง,ความแปรปรวน,การผันแปร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
variationความแปรผัน, การแปรผัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Variationการแปรผัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปรผันตรง (v.) direct variation See also: direct-change, direct-modify Syn. แปรผันโดยตรง
แปรผันแบบผกผัน (v.) reverse variation
แปรผันโดยตรง (v.) direct variation See also: direct-change, direct-modify
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Truly, Agent Farnsworth, it never ceases to amaze me the infinite variation that mother nature gives us.จริงๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ฟรานส์เวิร์น ผมไม่ค่อยประหลาดใจอะไรหรอก มีความผันแปรที่ไม่เคยสิ้นสุด ที่แม่ธรรมชาติมอบให้กับพวกเรา
Is really just a simple variation on the exact same theme.มันก็แค่แสดงรูปแบบเหมือน ๆ กันหมด
Listen, it's a variation on a con that I've...ฟังนะ นี่เป็นสมการของการต้มตุ๋น
Infinite forms of variation with each generation, all through mutation.ความแตกต่างที่ไม่สิ้นสุดในแต่ละช่วงอายุคน เกิดได้เพราะ.. การกลายพันธุ์
Working in a hospital is still some variation of what my normal life was gonna be.ทำงานที่โรงพยาบาลก็เหมือนๆกับ งานที่ฉันอยากทำถ้ายังปกติดีน่ะแหละ
If we jump the virus into the right species, it will mutate on its own and we can screen for the variation we need.ถ้าเราข้ามสายพันธ์ไวรัสไปถูกสายพันธ์ มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราสามารถแยก ความแตกต่างที่เราต้องการได้
It's a variation of a symbol associated with the Greek Pantheon, the temple of the goddess Harmonia.มันเป็นสัญลักษณ์ดัดแปลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิหารแพนธีออน วิหารของเทพีฮาร์โมเนีย
It would appear that I'm a variation to my own rule.นั่นเป็นเพราะว่าฉันได้เปลี่ยนแปลง กฎของฉันน่ะสิ
What troubles me is the variation in M.O.สิ่งที่ผมกังวลคือวิธีฆ่าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
Or some variation of her.หรือการเปลี่ยนแปลงของเธอบางอย่าง
I feel the variation in the wind,ฉันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของลม
How much variation is there in the traffic pattern here?รูปแบบไฟจราจรที่นี่ เว้นระยะห่างกันเท่าไหร่

variation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变分[biàn fēn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄣ, 变分 / 變分] variation (calculus); deformation
变奏曲[biàn zòu qǔ, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, 变奏曲 / 變奏曲] variation (music)
变分法[biàn fēn fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄈㄚˇ, 变分法 / 變分法] calculus of variations
每日限价[měi rì xiàn jià, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 每日限价 / 每日限價] limit on daily price variation
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 涨跌幅限制 / 漲跌幅限制] limit up, limit down; limit on daily price variation
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 脉冲 / 脈沖] pulsation (in electric currents); periodic variations
太阳活动[tài yáng huó dòng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 太阳活动 / 太陽活動] sunspot activity; solar variation
变分原理[biàn fēn yuán lǐ, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 变分原理 / 變分原理] variational principle (math. phys.)
变奏[biàn zòu, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄡˋ, 变奏 / 變奏] variation
变异[biàn yì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˋ, 变异 / 變異] variation

variation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill
バリエーションルート[, barie-shonru-to] (n) variation route
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
季節変異[きせつへんい, kisetsuhen'i] (n) seasonal variation
緯度変化[いどへんか, idohenka] (n,vs) latitude variation
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] (n) {comp} cell delay variation; CDV
バリエーション(P);ヴァリエーション[, barie-shon (P); varie-shon] (n) variation; (P)
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P)
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P)
[さ, sa] (n,n-suf) difference; variation; (P)
減り張り;乙張り;乙張[めりはり;メリハリ, merihari ; merihari] (n,adj-no) (1) (uk) modulation (of voice); (2) variation; variety; (3) liveliness; full-bodied
相違(P);相異[そうい, soui] (n,vs) difference; discrepancy; variation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV)
伝送遅延変動[でんそうちえんへんどう, densouchienhendou] transmission delay variation
遅延変動[ちえんへんど, chienhendo] delay variation
遅延変動センシティブ[ちえんへんどうセンシティブ, chienhendou senshiteibu] delay variation sensitive
遅延揺らぎ[ちえんゆらぎ, chienyuragi] delay variation

variation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระจายสัมพัทธ์[n. exp.] (kān krajāi ) EN: relative variation FR: variation relative [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ[n. exp.] (kān plīenpl) EN: FR: variation de la température [f]
การแปรผัน[n.] (kān praēpha) EN: variation ; alteration FR: variation [f]
การแปรผันโดยตรง[n. exp.] (kān praēpha) EN: direct variation FR:
การแปรผันเกี่ยวเนื่อง[n. exp.] (kān praēpha) EN: joint variation FR:
การแปรผันผกผัน[n. exp.] (kān praēpha) EN: inverse variation FR:
การแปรผันรวม[n. exp.] (kān praēpha) EN: joint variation FR:
การแปรผันที่หนึ่ง[n. exp.] (kān praēpha) EN: first variation FR:
การแปรผันตรง[n. exp.] (kān praēpha) EN: direct variation FR:
การวัดความผันแปร[n. exp.] (kān wat khw) EN: measures of variation FR:
ความผันแปร[n.] (khwām phanp) EN: alteration ; variation ; variance ; variability FR: variation [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
แปรผันแบบผกผัน[v.] (praēphanbaē) EN: reverse variation FR:
แปรผันตรง[v.] (praēphan tr) EN: direct variation ; direct-change ; direct-modify FR:
สัมประสิทธิ์การแปรผัน = สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of variation FR: coefficient de variation [m]
สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of variation (CV) FR:
สัมประสิทธิ์ความผันแปร[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of variation FR:
การแปรผันร่วมเกี่ยว[n. exp.] (kān praēpha) EN: covariation FR:
แคลคูลัสของการแปรผัน[n. exp.] (khaēnkhūlat) EN: calculus of variations FR:
ความผันผวนของภูมิอากาศโลก[n. exp.] (khwām phanp) EN: climate variability FR: variations climatiques [fpl]
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: modify ; vary ; make changes ; use variations ; wield FR: modifier

variation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturzänderung {f}camber variation
Variationskoeffizient {m}coefficient of variation (CV)
Lateralkraftschwankung {f}lateral force variation
Längenänderung {f}length variation
Längenänderungssensor {m}length variation sensor
Variationsbreite {f}range of variation
Variante {f}; Variation
Abwandlung {f}variation; modification
Begrenzung {f} des Temperaturschwankungsbereichsvariation limits of temperature
Wechselbelastung {f}variation in stress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variation
Back to top