ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

various

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *various*, -various-

various ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
various (adj.) ซึ่งแตกต่างกัน See also: หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท, สารพัด Syn. different, diverse Ops. alike, same, uniform
variously (adv.) อย่างแตกต่างกัน See also: อย่างหลากหลาย
variousness (n.) ความแตกต่างกัน See also: ความหลากหลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
various(แว'เรียส) adj. ต่าง ๆ กัน,หลากหลาย,ต่างชนิด,ต่างประเภท,หลายลักษณะ,มากมาย., See also: variously adv., Syn. many,varying
English-Thai: Nontri Dictionary
various(adj) ต่างๆ,หลาย,หลากหลาย,มากมาย,นานาชนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกมะตาด (n.) kind of fireworks with various colors See also: tube-packaged fireworks Syn. ดอกไม้ตาด
ดอกไม้ตาด (n.) kind of fireworks with various colors Syn. ดอกมะตาด
แท่นลา (n.) kind of rectangular base moveable using in various ceremonies
กระยาเลย (adj.) various See also: mixed, sundry, diversified Syn. ต่างๆ, ปะปนกัน
ต่างๆ นาๆ (adj.) various Syn. หลากหลาย
ต่างๆ นาๆ (adj.) various See also: diverse, varied Syn. หลากหลาย
ต่างๆนาๆ (adv.) various See also: different, varied, diverse Syn. หลากหลาย
ทั้งหลาย (pron.) various See also: every, all over, many, numerous Ops. บางอย่าง
นานัปการ (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานาประการ (adj.) various See also: diversified, varied, different, numerous, many Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
พิพิธ (adj.) various See also: varied, different, multifold
มากมาย (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
วิวิธ (adj.) various See also: varied, different, multifold Syn. พิพิธ
สารพัด (adj.) various See also: assorted Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน
สารพัดสารพัน (adj.) various See also: assorted Syn. สารพัน
หลาก (adj.) various See also: different Syn. ต่างๆ, นานา, หลาย, หลากหลาย, หลายหลาก Ops. เดียว, อย่างเดียว
หลากหลาย (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
หลายหลาก (adj.) various Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ
หลายหลาก (adj.) various See also: diverse, varied Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ
ไพจิตร (adj.) various See also: different
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์
People cry... for various reasons.ผู้คนร้องไห้... ด้วยหลายๆ เหตุผล
We have these photographs... of your wife tooling around town... wearing various articles... that you claim were destroyed in the fire.ลองดูรูปที่เราถ่ายมาสิ ภรรยาคุณเดินเฉิดฉายไปทั่วเมือง พร้อมเครื่องประดับต่างๆ
Through the various nets that you accessed, I also learned of Section 9.ผ่านทางระบบเครือข่ายที่คุณเข้า, ผมเรียนรู้มาจากแผนก 9 นั่นล่ะ.
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก
What there was was the IBM punch card system which controlled and stored information based upon the holes that were punched in various rows and columns.ระบบตอกบัตรของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งควบคุมและเก็บข้อมูล โดยอาศัยรูที่ตอก
"and various other crimes against your country and your God,"และอาชญากรรมอื่น ๆ อีกมากมายกับประเทศและพระเจ้าของคุณ
The surviving POWs are herded into various camps at O'Donnell.เชลยศึกผู้รอดชีวิต.. ถูกกวาดต้อนไปยังค่ายกักกันหลายๆแห่ง
Citizens from various classes.ประชาชนจากกลุ่มต่างๆ
And, the guest list for your wedding will include all the neighboring countries' leaders and the chiefs of the various clans.และ แขกที่จะมาร่วมในงานอภิเษกของเจ้าจะมีทั้ง ผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด และหัวหน้าชนเผ่าต่างๆ

various ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 掌玺大臣 / 掌璽大臣] chancellor (rank in various European states); grand chancellor
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, 掌玺官 / 掌璽官] chancellor (rank in various European states)
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, 各国 / 各國] each country; every country; various countries
多方位[duō fāng wèi, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 多方位] many-sided; versatile; various aspects; all-round; multi-directional
杂税[zá shuì, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄟˋ, 杂税 / 雜稅] miscellaneous duties; various taxes
[pú, ㄆㄨˊ, 蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu
杨树[yáng shù, ㄧㄤˊ ㄕㄨˋ, 杨树 / 楊樹] poplar tree; various trees of genus Populus
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
杂货摊[zá huò tān, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ, 杂货摊 / 雜貨攤] stall selling various goods
列国[liè guó, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 列国 / 列國] various countries
各种各样[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, 各种各样 / 各種各樣] various sorts and varieties
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, 诸子 / 諸子] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others
诸子十家[zhū zǐ shí jiā, ㄓㄨ ㄗˇ ㄕˊ ㄐㄧㄚ, 诸子十家 / 諸子十家] various sages and ten schools of thought; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子
诸将[zhū jiàng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤˋ, 诸将 / 諸將] various generals; all the generals
杂务[zá wù, ㄗㄚˊ ˋ, 杂务 / 雜務] various jobs; low-grade work
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂记 / 雜記] various notes or records; a miscellany; scattered jottings
杂录[zá lù, ㄗㄚˊ ㄌㄨˋ, 杂录 / 雜錄] various writing; a miscellany; a potpouri
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
诸般[zhū bān, ㄓㄨ ㄅㄢ, 诸般 / 諸般] various; many different kinds of

various ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
そんなこんな[, sonnakonna] (exp) this and that; various things; (P)
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
レセプションアテンダント[, resepushon'atendanto] (n) (See レセプタント) woman paid to accompany men at various events (wasei
レセプタント[, reseputanto] (n) (abbr) (See レセプションアテンダント) woman paid to accompany men at various events (wasei
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n,adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head
千草;千種[ちぐさ;ちくさ, chigusa ; chikusa] (n) (1) great variety of flowering plants; (2) (abbr) (See 千草色) light greenish-blue; (adj-na,adj-no,n) (3) (千種 only) various
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.)
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
正丁[せいてい;しょうてい, seitei ; shoutei] (n) under the ritsuryo system, a man in good health between 21 and 60 years of age to whom applied various corvee and taxes
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind
牛鍋[ぎゅうなべ, gyuunabe] (n) (See すきやき) thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc.
芋煮会[いもにかい, imonikai] (n) outdoor party where guests cook various types of vegetables (esp. in Tohoku); stewed potato party
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple)
薬石[やくせき, yakuseki] (n) (1) various medicines; medical treatment; (2) supper in a Zen temple; rice porridge served for supper in a Zen temple
諸藩[しょはん, shohan] (n) various fiefdoms; various domains
諸賢[しょけん, shoken] (n) (all of) you or them; various wise individuals; gentlemen
豆類[まめるい, mamerui] (n) pulse (edible seeds of various leguminous crops); plant yielding pulse
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things
香煎[こうせん, kousen] (n) (1) (See 麦こがし) roasted barley flour; (2) parched flour with various ingredients added and drunk in hot water
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!"
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P)
御田[おでん, oden] (n) (uk) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi); (P)
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P)

various ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary FR: divers
จิตตานุปปัสสนา[n.] (jittānuppat) EN: contemplation of mind ; contemplation of various states of mind FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief FR:
กดจุด[v.] (kotjut) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief FR:
กระยาเลย[adj.] (krayāloēi) EN: various ; mixed FR:
หลาย[adj.] (lāi) EN: several ; varied ; various ; many ; a variety of FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié ; nombreux
หลายแบบ[X] (lāi baēp) EN: various kinds FR:
หลายชนิด[n. exp.] (lāi chanit) EN: various kinds FR: plusieurs sortes
หลายหลาก[adj.] (lāilāk) EN: various FR:
หลายประเภท[X] (lāi praphēt) EN: various kinds FR:
หลาก[adj.] (lāk) EN: varied ; various ; all sorts of ; a variety of ; different ; diverse ; multi- (pref.) FR: varié ; divers ; multi- (préf.)
หลากหลาย[adj.] (lākdāi) EN: various ; multitude (of) ; different ; diverse ; a variety of ; a lot of FR:
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse ; more FR: divers
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; assorted ; numerous ; several ; of all types ; of all forms FR: divers ; varié ; nombreux ; plusieurs ; en tout genre
นานาชาติ[n. exp.] (nānā chāt) EN: various nations ; all the nations ; various countries ; all the countries ; foreign countries FR:
นานัปการ[adj.] (nānappakān) EN: various ; diverse FR:
นานาประการ[adj.] (nānāprakān) EN: various ; diverse ; different ; a variety of FR: divers
นานาประเทศ[X] (nānā prathē) EN: foreign countries ; various nations FR: l'étranger [m] ; la communauté internationale [f]
ระบบต่าง ๆ[n. exp.] (rabop tāng ) EN: the various systems FR: les différents systèmes ; les divers systèmes
ร้อยแปด[adj.] (røipaēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one FR: mille et un/une
ร้อยแปดพันเก้า[adj.] (røipaētphan) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one FR: mille et un/une
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkh) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สาร-[pref.] (sāra-) EN: all ; various FR: tous ; toutes
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié
สารพัดสารพัน[adj.] (sāraphatsār) EN: various FR:
ต่าง[adj.] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign FR: autre ; différent ; distinct
ต่าง ๆ = ต่างๆ[adj.] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ทำงานหลายอย่าง[v. exp.] (tham ngān l) EN: do various jobs ; do different jobs FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses
ทั้งหลาย[adj.] (thanglāi) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous FR: tous
ตระการ[adj.] (trakān) EN: various ; diverse FR:
วิวิธ[adj.] (wiwit) EN: various ; varied ; different ; multifold ; assorted ; diverse; miscellaneous ; mixed ; motley ; sundry FR: varié
วิวิธ-[pref. (adj.)] (wiwitha-) EN: various ; varied ; different ; multifold FR: varié
นานาเนก[adv.] (nānānēk) EN: variously FR:
นาเนก[adv.] (nānēk) EN: variously FR:
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak ) EN: heterogeneously ; variously FR:

various ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
divers {adj}various; miscellaneous; diverse
Verschiedenheit {f}variousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า various
Back to top