ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicious*, -vicious-

vicious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicious (adj.) ที่เลวทราม See also: ที่เสื่อมทราม, ที่ชั่วช้า Syn. brutal, assault
vicious (adj.) ที่ผิดพลาด See also: ที่บกพร่อง
vicious (adj.) ที่ประสงค์ร้าย See also: ที่มุ่งร้าย Syn. severe
vicious (adj.) ที่ร้ายแรง
vicious (adj.) ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
vicious circle (idm.) วงจรของปัญหา
vicious circle (n.) สถานการณ์หมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้น
viciously (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างโหดร้าย Syn. cruelly, harmfully
viciousness (n.) ความชั่วร้าย See also: ความโหดร้าย Syn. cruelty, malice
English-Thai: HOPE Dictionary
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vicious๑. -บกพร่อง๒. ผิดรูป๓. ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious circleวัฏจักรเลวร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามานย์ (adj.) vicious See also: evil, depraved Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, เลวทรามต่ำช้า Ops. ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้
You brute, you brute, you vicious brute!ไอ้ผีบ้า ไอ้ผีทะเล ไอ้คนใจร้าย
What a vicious woman!ช่างเป็นผู้หญิงที่ร้ายอะไรเช่นนี้!
Dr.Jones, we are all vulnerable to vicious rumors.Dr.Jones เราทุกคนที่อ่อนไหวกับข่าวลือหิน
No. It's a vicious lie!ไม่ มันเป็นเรื่องโกหก!
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย
So was my aunt. Figured it was time to break the vicious cycle.น้าฉันก็ด้วย มาคิดดูแล้วก็เลยน่าจะเลิกทำอะไรที่มันเป็นวงจรแบบนั้นดูบ้าง
I think it's time to break the vicious cycle.คงถึงเวลาที่ต้องหยุดวงจรนี่แล้วละมั๊ง
We're vicious minions, not valets. Aah!เราคือคนรับใช้ที่ชั่วร้าย ไม่ใช่คนใช้ส่วนตัว
Dementors are vicious creatures. They'll not distinguish...ผู้คุมวิญญาณ เป็นปีศาจที่ชั่วร้าย
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
Over on that table, there's a host of vicious implements... which you can use to exact your pound of flesh, to take your vengeance, to indulge your obsession.บนโต๊ะนั่น มีเครื่องมืออยู่ ทั้งเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับรักษาชีวิตและฆ่า นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้มันทุบผมได้ เพื่อแก้แค้นผม

vicious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 恶性 / 惡性] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)
恶妇[è fù, ㄜˋ ㄈㄨˋ, 恶妇 / 惡婦] vicious wife
恶性循环[è xìng xún huán, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 恶性循环 / 惡性循環] vicious circle
恶舌[è shé, ㄜˋ ㄕㄜˊ, 恶舌 / 惡舌] vicious talk; malicious tongue
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 恶语中伤 / 惡語中傷] vicious slander; to calumny maliciously
异心坏心[yì xīn huài xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 异心坏心 / 異心壞心] vicious intention
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠 / 兇狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ, 惨毒 / 慘毒] cruel; vicious
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, 险恶 / 險惡] dangerous; sinister; vicious
恶狠[è hěn, ㄜˋ ㄏㄣˇ, 恶狠 / 惡狠] fierce and vicious
歹毒[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, 歹毒] vicious; ruthless; malevolent
[yǒu, ㄧㄡˇ, 莠] Setaria viridis; vicious
邪恶[xié è, ㄒㄧㄝˊ ㄜˋ, 邪恶 / 邪惡] sinister; vicious; wicked; evil
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer
狠毒[hěn dú, ㄏㄣˇ ㄉㄨˊ, 狠毒] vicious; malicious; savage

vicious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition
毒牙[どくが, dokuga] (n) poison fang; vicious way; evil power
毒筆[どくひつ, dokuhitsu] (n) (wielding a) vicious or poison pen
鋒鋩[ほうぼう, houbou] (n) (1) the tip of an edged instrument; (2) sharp words; vicious character
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P)
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady

vicious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious FR: barbare
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจอำมหิต[adj.] (jai ammahit) EN: cold-blooded ; merciless ; vicious ; inhuman FR:
ใจมาร[adj.] (jaimān) EN: cruel ; vicious FR: cruel
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
จัณฑ์[adj.] (jan) EN: wicked ; vicious FR:
จัณฑ-[pref.] (jantha-) EN: wicked ; vicious FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild ; vicious FR: très méchant ; féroce
สามานย์[adj.] (sāmān) EN: bad ; evil ; vicious FR:
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty FR:
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ถะถุนถะถัน[adj.] (thathunthat) EN: vicious ; vulgar FR:
วงจรอุบาทว์[n. exp.] (wongjøn ubā) EN: vicious circle FR: cercle vicieux [m]
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment

vicious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicious
Back to top