ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vengeance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vengeance*, -vengeance-

vengeance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vengeance (n.) การแก้แค้น See also: การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท Syn. revenge, retribution Ops. forgiveness, mercy, reconciliation
English-Thai: HOPE Dictionary
vengeance(เวน'เจินซฺ) n. การแก้แค้น,การล้างแค้น,การพยายาม,โอกาสแก้แค้น,ความต้องการแก้แค้น,การทำให้บาดเจ็บ,with a vengence รุนแรง ด้วยกำลัง, Syn. revenge,wrath,fury -A.mercy,pity,tolerance
English-Thai: Nontri Dictionary
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแก้แค้น (n.) vengeance See also: requital, retaliation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา!
Will vengeance bring your son back to you?Will vengeance bring your son back to you?
I forgo the vengeance of my son.I forgo the vengeance of my son.
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี!
You will know the vengeance of The Lord Humungus!...ได้รู้จักข้า ลอร์ดฮิวมังกัส
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee!"และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า! "
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee."และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า ".
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
And you will know I am the Lord... when I lay My vengeance upon you."และคุณจะรู้ว่าผมพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันกับคุณ ".
There are some here who seek vengeance for husbands... killed by your wolves.ฆ่าโดยหมาป่าของคุณ มีบางส่วนที่นี่ที่แสวงหาการแก้แค้นสามีเป็น...
When my vengeance is over, can I return as the old Daesu?เมื่อชั้นแก้แค้นเสร็จแล้ว จะกลับไปเป็น โอ แด ซู คนเดิมได้หรือเปล่า?

vengeance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
复仇[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, 复仇 / 復仇] avenge; vengeance

vengeance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
復讐の念[ふくしゅうのねん, fukushuunonen] (n) desire for vengeance
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance
仇討ち;あだ討ち;仇討[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation
天網[てんもう, tenmou] (n) heaven's vengeance; heaven's net
敵討ち;敵討;かたき討;かたき討ち[かたきうち, katakiuchi] (n) (See 仇討ち) vengeance; revenge; retaliation

vengeance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge (on) ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate FR: venger ; se venger (de)
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaē) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge FR: vengeance [f] ; revanche [f]
การแก้เผ็ด[n.] (kān kaēphet) EN: revenge FR: vengeance [f]
ความอาฆาต[n.] (khwām ākhāt) EN: vengeange ; revenge ; feud FR: vengeance [f]
ล้างแค้น[v.] (lāngkhaēn) EN: avenge ; wreak vengeance ; take revenge FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ประชด[adv.] (prachot) EN: with a vengeance FR:
เวร[n.] (wēn) EN: revenge ; vengeance ; sin FR: revanche [f]
ฆ่าคนโดยความอาฆาต[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill in revenge FR: tuer par vengeance
คิดแก้แค้น[v. exp.] (khit kaēkha) EN: plot revenge FR: ruminer sa vengeance

vengeance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vengeance
Back to top