ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

varietally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *varietally*, -varietally-

varietally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
varietally (adv.) อย่างหลากหลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า varietally
Back to top