ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaudeville

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaudeville*, -vaudeville-

vaudeville ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaudeville (n.) รายการแสดงหลากหลาย See also: เช่น ร้องเพลง เต้นรำ และตลก (ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่19 และ ต้นศตวรรษที่ 20)
vaudeville show (n.) รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน Syn. variety show
English-Thai: Nontri Dictionary
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vaudevilleการแสดงโวเดอวีล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I worked vaudeville once. That is a tough audience.แย่จริงๆ แต่เอาน่า แอนน์ เรียกแอนน์ได้มั้ย
Vaudeville, huh?ฉันไม่มีรายได้มาพักนึงแล้ว

vaudeville ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボードビル[, bo-dobiru] (n) vaudeville (fre
人寄せ席[ひとよせせき, hitoyoseseki] (n) (obsc) (See 寄席) musical hall; vaudeville
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
寄席(P);寄せ席[よせ(寄席)(P);よせせき, yose ( yose )(P); yoseseki] (n) musical hall; vaudeville; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaudeville
Back to top