ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocalize*, -vocalize-

vocalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocalize (vt.) เปล่งเสียง See also: ทำให้มีเสียง Syn. speak
vocalize (vi.) เปล่งเสียง
vocalize (vt.) ทำให้กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalize (vi.) กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalized (adj.) ที่ใช้คำพูด See also: ที่ประกอบด้วยคำพูด Syn. oral, vocal, articulated Ops. unvoiced, unexpressed, unsaid
vocalized (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. articulated Ops. unvoiced, voiceless
vocalizer (n.) ผู้ที่เปล่งเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
vocalize(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลายเป็นเสียงสระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[snarls and vocalizes] [chloe]: We're not safe, are we?พวกเราไม่ปลอดภัย,ใช่มั้ย?

vocalize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
声を出す[こえをだす, koewodasu] (exp,v5s) to speak; to say; to vocalize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocalize
Back to top