ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viceregal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viceregal*, -viceregal-

viceregal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viceregal (adj.) เกี่ยวกับอุปราช See also: ของอุปราช, เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceregally (adv.) โดยอุปราช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viceregal
Back to top