ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbatim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbatim*, -verbatim-

verbatim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbatim (adj.) ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ See also: ซึ่งตรงตามตัวอักษร Syn. letter-for-letter, line-for-line, word-for-word Ops. paraphrased
verbatim (adv.) อย่างคำต่อคำ See also: ตามตัวอักษร Syn. literally, word for word
English-Thai: HOPE Dictionary
verbatim(เวอเบ'ทิม) adv.,adj. คำต่อคำ,ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,โดยคำเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
verbatim(adv,adj) ทุกตัวอักษร,คำต่อคำ,ทุกคำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
verbatim (L.)รายงานการประชุม (ที่จดตามคำต่อคำ) [ดู minutes และ proceedings ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verbatim recordบันทึกการประชุมละเอียด, บันทึกการประชุมทุกถ้อยคำ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำต่อคำ (adv.) verbatim See also: word for word, word by word, literally
เข้าพุง (v.) remember verbatim See also: learn by heart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anything you tell me can be quoted verbatim in testimony and can affect your case.สิ่งที่คุณพูดสามารถเป็นคำให้การ... ...และมีผลกระทบต่อคดีของคุณ
That's verbatim to what we heard from nichols.นั่นเป็นทุกคำที่เราได้ยินจากนิโคล
Well, whoever was in charge of quality control at the Verbatim Corporation in 1989, congratulations, you just made the list.อืม ใครก็ตามที่รับผิดชอบ ด้านควบคุมคุณภาพ ที่บริษัท เวอร์บาทิม ปี 1989
Corporate says it's verbatim the draft they e-mailed you.ทางบริษัทให้คุณพูดตามนี้เลยนะ แบบเดียวกับที่อีเมล์ให้
So you think this-- what did you call him-- unsub took my class he copied your "the camera adds 10 pounds" routine verbatim.งั้นคุณคิดว่า.. คุณเรียกเขาว่าไงนะ.. ผู้ต้องสงสัย ลงเรียนกับผม
I'll read what you wrote verbatim.ฉันจะอ่านสิ่งที่คุณเขียน คำต่อคำ
Maybe she'll post it verbatim.ไม่แน่เธออาจจะโพสมันในทันที
You have 100.5 days of communication with the girl and your brain lets you recall every word verbatim.คุณติดต่อกับเธอ 100.5 วัน และสมองคุณจำมันได้ทุกคำพูด
You want me to say that verbatim?จะให้ผมพูดคำต่อคำเลยใช่มั้ย?

verbatim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉通り;言葉どおり[ことばどおり, kotobadoori] (n,adj-no) exactly as stated; verbatim
逐字訳[ちくじやく, chikujiyaku] (n) verbatim or literal translation
逐語[ちくご, chikugo] (adj-f) (See 逐語訳) word-for-word; verbatim
逐語的;遂語的(iK)[ちくごてき, chikugoteki] (adj-na) (See 逐語訳) word-for-word; verbatim
一字一句[いちじいっく, ichijiikku] (n) word for word; verbatim; a single word and a single phrase
丸写し[まるうつし, maruutsushi] (n,vs) copying in entirety (verbatim)

verbatim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำต่อคำ[adv.] (kham tø kha) EN: verbatim ; word for word FR: mot à mot
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: remember verbatim ; know by heart FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbatim
Back to top