ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veracity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veracity*, -veracity-

veracity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veracity (n.) ความสัตย์จริง See also: ความซื่อตรง, ความถูกต้อง, การพูดความจริง Syn. accuracy, truthfulness Ops. deception, falsehood
English-Thai: HOPE Dictionary
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veracityความสัตย์จริง, ความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
The Times are questioning the veracity of the confession,ไทม์ จะมีการตั้งคำถามข้อเท็จจริงของคำสารภาพ
I'm a Guardian of Veracity in the Vernacular.ฉันรู้เมื่อมีคนพูดโหก
You question my veracity, we can no longer be friends.เธอไม่เชื่อคำพูดฉัน เราก็คงเป็นเพื่อนกันอีกต่อไปไม่ได้
Someone's given you reason to doubt my veracity.มีใครบางคนบอกเหตุผลกับคุณ เพื่อสงสัยความซื่อสัตย์ของผม

veracity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真事[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, 真事] reality; veracity; the real thing

veracity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity
真実味[しんじつみ, shinjitsumi] (n) truth (veracity, authenticity) (e.g. of a report)

veracity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veracity
Back to top