ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitamin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitamin*, -vitamin-

vitamin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitamin (n.) วิตามิน See also: ไวตามิน Syn. vitamine
vitamin A (n.) วิตามินเอ พบในปลา ไข่แดง เนย
vitamin A2 (n.) วิตามินเอสองพบในตับปลา
vitamin B (n.) สารไธอามีน Syn. vitamin B1
vitamin B (n.) สารไธอามีน Syn. vitamin B1
vitamin B complex (n.) วิตามินละลายน้ำได้พบในตับ ยีสต์ See also: (ประกอบด้วย วิตามิน B1, B2, B6, pantothenic acid, biotin, inositol, para-aminobenzoic acid, choline, Folic acid และวิตามิน B12)
vitamin B1 (n.) วิตามินบีหนึ่ง พบในเมล็ดพืช ข้าว See also: ป้องกันโรคเหน็บชาและโรคของระบบประสาท Syn. thiamine
vitamin B12 (n.) วิตามินบีสิบสอง See also: ละลายน้ำได้ พบในไข่ ตับ ปลา ป้องกันโรคเลือดจาง
vitamin B2 (n.) วิตามินบีสอง See also: จำเป็นต่อการเจริญเติบโต พบในไข่ นมและตับ Syn. riboflavin
vitamin B6 (n.) วิตามินบีหกพบในเมล็ดพืช ผักและปลา Syn. piridoxine
vitamin C (n.) วิตามินซี ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด
vitamin D (n.) วิตามินดี จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟัน
vitamin D2 (n.) วิตามินดีสองรักษาโรคกระดูกผุ (rickets) Syn. calciferol, viosterol
vitamin D3 (n.) วิตามินดีสาม พบในน้ำมันตับปลา
vitamin deficiency (n.) ภาวะขาดวิตามิน See also: ภาวะขาดสารอาหาร
vitamin E (n.) วิตามินอี พบในน้ำมันจากพืชผัก เนย ไข่และเมล็ดพืช
vitamin G (n.) วิตามินจี See also: ช่วยเสริมสร้างพลังงานและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต Syn. riboflavin
vitamin H (n.) วิตามิน H พบในไข่แดง นม ตับ See also: ป้องกันโรคโลหิตจาง การเบื่ออาหาร Syn. biotin
vitamin K (n.) วิตามินเค ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin K1 (n.) วิตามินเคหนึ่ง พบในผัก ข้าว ตับหมู See also: ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin K2 (n.) วิตามินเคสอง ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin P (n.) วิตามินพี พบในเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว (เช่นมะนาว) Syn. bioflavonoid
vitamin pill (n.) วิตามิน
vitamin tablet (n.) วิตามิน
vitamine (n.) วิตามิน See also: ไวตามิน Syn. vitamin
vitaminic (adj.) เกี่ยวกับวิตามิน
vitaminize (vt.) บำรุงร่างกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
vitamin(ไว'ทะมิน) n. วิตามิน,วิตามิน
vitamin an. เป็นterpene-alcoholชนิดหนึ่งได้จาก caroteneพบในผักสีเขียวและเหลืองไข่แดงเป็นต้นเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการป้องกันเนื้อเยื่อบุผิว
vitamin b complexn. กลุ่มวิตามินกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วย vitamin B1,vitamin B2และอื่น ๆ
vitamin b1n. =thiamine
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่
vitamin b2n. =riboflavin
vitamin b6n. =pyridoxine
vitamin cn. =ascorbic acid,antiscorbutic factor
vitamin dn. วิตามิน D1,D2,D3 พบในนมและน้ำมันตับปลา หรือได้จากการฉายรังสีอุลตราไวโอเลตไปที่provitamin-D
vitamin d1n. ส่วนผสมของ sterol และ calciferol
vitamin d2n. =calciferol
vitamin d3n. วิตามิน D ที่มีตามธรรมชาติพบในน้ำมันตับปลา มันมีโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างจากvitamin-D2เล็กน้อย., Syn. cholecalciferol
vitamin en. ของเหลวข้นเหนียวที่พบได้ในน้ำมันข้าวสาลีช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้กำเนิดลูกได้ ป้องกันการแท้ง
vitamin gn. =riboflavin
vitamin hn. =biotin
vitamin k1n. วิตามินชนิดหนึ่งที่พบในผักข้าวตับหมูและอื่น ๆ ช่วยทำให้โลหิตแข็งตั
vitamin k2n. มีคุณสมบัติเหมือนของ vitamin K1
vitamin pn. ช่วยทำให้ผนังเซลล์และผนังเส้นโลหิตแข็งแรง (citrin)
vitamine(ไว'ทะมิน) n. วิตามิน,วิตามิน
English-Thai: Nontri Dictionary
vitamin(n) วิตามิน,ไวตามิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vitaminวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vitaminวิตามิน, สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vitamin Aวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin B complexวิตามินบีรวม [TU Subject Heading]
Vitamin B12วิตามินบี 12 [TU Subject Heading]
Vitamin B6วิตามินบี 6 [TU Subject Heading]
Vitamin C ; Ascorbic acidวิตามินซี [TU Subject Heading]
Vitamin Dวิตามินดี [TU Subject Heading]
Vitamin Eวิตามินอี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิตามิน (n.) vitamin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That all depends on how much Vitamin E I can get my hands on.ขึ้นอยู่กับผมได้กินวิตามินอีเยอะไหม
"Longovital. Herb and vitamin tablets". Drop it, Elin...Longovital.สมุนไพรน่ะ \ แล้วก็วิตามิน เก็บเหอะ Elin
Your blood tests show low electrolyte levels, low calcium and low vitamin D.ผลการตรวจเลือดของคุณพบว่า อิเล็กโตรไลต์อยู่ในระดับต่ำ แคลเซียมและวิตามินดีก็ต่ำ
Lying and paperwork,I get.Shutting down organs-- we could give her intravenous vitamin d and stick her in a tanning booth.โกหก และทำเอกสาร ฉันเข้าใจนะ ทำให้อวัยวะล้มเหลว เราควรให้วิตามิน ดี เธอทางเส้นเลือด แล้วเอาเธอไปใส่เครื่องทำผิวสีแทน
But vitamin d's metabolized by the liver and kidneys.แต่ว่า วิตามิน ดี เผาผลาญโดย ตับกับไต
What would anyone like? I have Pellegrino or Vitamin Water or orange juice.พวกคุณชอบดื่มอะไรกันคะ ฉันมีเพลลิกริโน่ หรือน้ำวิตามิน หรือเอาน้ำส้มดี
I've never seen you take a vitamin before.พี่ไม่เคยเห็นหนูกินไวตามินมาก่อนเลย.
She had a vitamin deficiency, and we corrected it,เธอมีอาการขาดวิตามิน แล้วเราก็รักษามันแล้ว
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ
(MOUTHING) Maybe he doesn't get enough vitamin C.เขาสุขกับทางเลือกของเขา
Look, it's on your head. You're not supposed to double up on Vitamin A.ฟังนะ ในหัวสมองของเธอ เธอห้ามทานยาวิตามิน A เกิน 2 เม็ด
Call it a vitamin supplement...-มาเถอะ -วี กลับไปซะ วี กลับไปซะ

vitamin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
泛酸[fàn suān, ㄈㄢˋ ㄙㄨㄢ, 泛酸 / 汎酸] pantothenic acid, vitamin B5
抗坏血酸[kàng huài xuè suān, ㄎㄤˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄙㄨㄢ, 抗坏血酸 / 抗壞血酸] vitamin C; ascorbic acid (anti-scurvy)
核黄素[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, 核黄素 / 核黃素] riboflavin (vitamin B2)
维他命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, 维他命 / 維他命] vitamin
维它命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, 维它命 / 維它命] vitamin; same as 維生素|维生素
维生素[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, 维生素 / 維生素] vitamin

vitamin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice)
ビタミン(P);ヴィタミン;バイタミン[, bitamin (P); vitamin ; baitamin] (n,adj-no) vitamin (ger
ビタミンA[ビタミンエー, bitamin'e-] (n) vitamin A
ビタミンB1[ビタミンビーいち, bitaminbi-ichi] (n) vitamin B1
ビタミンB12[ビタミンビーじゅうに, bitaminbi-juuni] (n) vitamin B12
ビタミンB2[ビタミンビーに, bitaminbi-ni] (n) vitamin B2
ビタミンB6[ビタミンビーろく, bitaminbi-roku] (n) vitamin B6
ビタミンB群[ビタミンビーぐん, bitaminbi-gun] (n) vitamin B group
ビタミンB複合体[ビタミンビーふくごうたい, bitaminbi-fukugoutai] (n) vitamin B complex
ビタミンC[ビタミンシー, bitaminshi-] (n) vitamin C
ビタミンD[ビタミンディー, bitamindei-] (n) vitamin D
ビタミンD2[ビタミンディーに, bitamindei-ni] (n) vitamin D2
ビタミンD3[ビタミンディーさん, bitamindei-san] (n) vitamin D3
ビタミンE[ビタミンイー, bitamin'i-] (n) vitamin E
ビタミンH[ビタミンエッチ, bitamin'ecchi] (n) (See ビオチン) vitamin H
ビタミンK[ビタミンケー, bitaminke-] (n) vitamin K
ビタミンP[ビタミンピー, bitaminpi-] (n) vitamin P
ビタミン剤[ビタミンざい, bitamin zai] (n) vitamin pills
ビタミン欠乏症[ビタミンけつぼうしょう, bitamin ketsuboushou] (n) vitamin deficiency disease; avitaminosis; hypovitaminosis
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
脂溶性ビタミン[しようせいビタミン, shiyousei bitamin] (n) fat-soluble vitamin
欠乏症[けつぼうしょう, ketsuboushou] (n) deficiency disease (e.g. protein, vitamin, etc.)

vitamin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไทอามีน[n.] (thai-āmīn) EN: thiamine ; thiamin ; vitamin B1 FR:
ไวตามิน[n.] (waitāmin) EN: vitamin FR: vitamine [f]
วิตามิน[n.] (witāmin) EN: vitamin ; vitamin pill FR: vitamine [f] ; comprimé de vitamines [m]
วิตามินแอนตี้สคอร์บูติก[n. exp.] (witāmin aēn) EN: antiscorbutic vitamin FR: vitamine antiscorbutique [f]
วิตามินบี[n. exp.] (witāmin Bī) EN: vitamin B FR: vitamine B [f]
วิตามินดี[n. exp.] (witāmin Dī) EN: vitamin D FR: vitamine D [f]
วิตามินเอ[n. exp.] (witāmin Ē) EN: vitamin A FR: vitamine A [f]
วิตามินอี[n. exp.] (witāmin Ī) EN: vitamin E FR: vitamine E [f]
วิตามินเค[n. exp.] (witāmin Khē) EN: vitamin K FR: vitamine K [f]
วิตามินซี[n. exp.] (witāmin Sī) EN: vitamin C FR: vitamine C [f]
ยาวิตามิน[n. exp.] (yā witāmin) EN: vitamin FR: vitamines [fpl]
อุดมไปด้วยวิตามิน[n. exp.] (udom pai dū) EN: vitamin-rich FR: riche en vitamines

vitamin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vitaminarm {adj}poor in vitamins
Vitamin {n} | Vitamine
Vitaminmangel {m}vitamin deficiency
vitaminhaltig {adj}vitamin containing
vitaminreich {adj} | vitaminreicher | am vitaminreichstenrich in vitamins | richer in vitamins | richest in vitamins

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitamin
Back to top