ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venereal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venereal*, -venereal-

venereal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venereal (adj.) เกี่ยวกับกามโรค See also: เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
venereal disease (n.) กามโรค See also: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น ซิฟิลิส
English-Thai: HOPE Dictionary
venereal(วะเนีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับกามโรค,เกิดจากการสังวาส,เกี่ยวกับความต้องการทางเพศ
venereal diseaseกามโรค,โรคที่ติดต่อได้โดยการร่วมเพศ
venereal wartหูดหงอนไก่
English-Thai: Nontri Dictionary
venereal(adj) เกี่ยวกับการสังวาส,เกี่ยวกับกามโรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
venereal๑. -เพศสัมพันธ์๒. -ส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venereal disease (VD)กามโรค (วีดี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venereal wart; condyloma acuminatumหูดกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
VD (abbr.) คำย่อของ venereal disease
มะม่วง (n.) venereal bubo See also: kind of venereal disease with buboes Syn. ฝีมะม่วง
กามโรค (n.) venereal disease Syn. โรคผู้หญิง, โรคบุรุษ
เชื้อกามโรค (n.) venereal disease See also: sexually transmitted disease
โรคบุรุษ (n.) venereal disease Syn. โรคผู้หญิง
โรคผู้หญิง (n.) venereal disease
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, venereal disease.เอ่อ... โรคเพศสัมพันธ์
Venereal disease in Los Angeles County's - up something like 85%.อัตรากามโรคในย่านลอสแอนเจลิส มันขึ้นมาสูงถึง 85%

venereal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐疾[yǐn jí, ˇ ㄐㄧˊ, 隐疾 / 隱疾] an unmentionable illness (e.g. venereal disease)
性病[xìng bìng, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 性病] venereal disease; sexually transmitted disease; VD
花柳病[huā liǔ bìng, ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 花柳病] venereal disease; sexually transmitted illness

venereal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases)
性病[せいびょう, seibyou] (n,adj-no) venereal disease; (P)

venereal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease (V.D.) ; sexually transmitted disease (STD) FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
ออกดอก[v.] (økdøk) EN: have a venereal eruption ; cause a rash FR:
โรคผู้หญิง[n. exp.] (rōk phū yin) EN: venereal disease FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
สัญจรโรค[n.] (sanjønrōk) EN: venereal diseases FR: maladie vénérienne [f]

venereal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschlechtskrankheit {f}VD : venereal disease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venereal
Back to top