ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulvovaginitis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulvovaginitis*, -vulvovaginitis-

vulvovaginitis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulvovaginitis (n.) การอักเสบของช่องคลอดและปากช่องคลอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulvovaginitis
Back to top