ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

varnisher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *varnisher*, -varnisher-

varnisher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
varnisher (n.) สารขัดเงา

varnisher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackierer {m}varnisher; painter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า varnisher
Back to top